วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

แนวทาง.แก้ปัญหา ยุทโธปกรณ์เก่า

06 ส.ค. 2020
80

“กบ.ทบ.”
กรมส่งกำลังบำรุง ทบ.
เผย แนวทาง.แก้ปัญหา
ยุทโธปกรณ์เก่า
ทั้ง เคยแลกเปลี่ยนซาก ฮ.Chinook 6 ลำ กับ ฮ.Black Hawk60A Refurbished 3 ลำ/ เสริม ปืนใหญ่ 105 มิลลิเมตร แทน ปืนใหญ่รุ่นปู่ M101 A1ใช้มา60ปี/ซ่อมปรับปรุงระบบสายพานรถถัง รถสายพานลำเลียงพล เอง/ ใช้ระบบสารสนเทศสายงานส่งกำลังบำรุง LOGSMIS (Logistics Management Information System)

.
“บิ๊กแดง” พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ร่วมงานวันสถาปนา กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก ครบรอบ 68ปี ปัจจุบัน มี พลโท ชัยมนตรี โพธิ์ทอง เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก  ทั้งนี้ ในเอกสารข่าว ทบ. ระบุว่ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก เป็นกรมฝ่ายเสนาธิการของกองทัพบก มีหน้าที่ในการวางแผนอำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลงานด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบก ให้การฝึกและศึกษาด้านการส่งกำลังบำรุง รวมทั้งกำกับดูแลกรมฝ่ายยุทธบริการ กรมฝ่ายกิจการพิเศษที่เกี่ยวข้องด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบก

​นโยบาย ด้านการจัดหายุทโธปกรณ์ใหม่ ในปี2563 กองทัพบกได้จัดหายุทโธปกรณ์ ที่มีความทันสมัย เพื่อพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถ สำหรับภารกิจป้องกันประเทศ ได้แก่

​การจัดหายานเกราะล้อยาง Stryker ให้กับ กรมทหารราบที่112 ตามแผนปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วยใหม่ให้เป็น กรมทหารราบยานเกราะเบา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ และอำนาจกำลังรบ ตอบสนองภารกิจที่ได้รับมอบ

​การจัดหาอาวุธประจำกาย สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจสำคัญของกองทัพบก เพื่อทดแทนอาวุธประจำกายแบบเดิม ที่ใช้งานมานาน และมีสภาพชำรุด

การจัดหา ปืนใหญ่ ขนาด 105 มิลลิเมตร ที่มีความแม่นยำ คล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ อ่อนตัวในการใช้งานทางยุทธวิธี ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง มาทดแทนปืนใหญ่แบบเดิมที่มีอายุการใช้กว่า 60 ปี (ป. ขนาด 105 มม.M101A1

​ด้านการดำเนินการต่อยุทโธปกรณ์ที่ล้าสมัย โดยการบริหารจัดการยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกที่ใช้งาน
มาเป็นเวลานาน ล้าสมัย โดยวิธีแลกเปลี่ยนเป็นยุทโธปกรณ์ใหม่ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบก และเป็นการลดภาระในด้านการดูแลรักษา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาอะไหล่และชิ้นส่วนซ่อม ทำให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณของกองทัพบก ได้แก่

การจำหน่ายยานพาหนะสายขนส่งที่มีอายุการใช้งาน 25 ปีขึ้นไป ที่มีสภาพเก่าชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ และดำเนินการแลกเปลี่ยนเป็นยานพาหนะใหม่ทดแทนให้กับหน่วยต่าง ๆ

การดำเนินการแลกเปลี่ยนซากเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบ 47 (ฮ.ล.47) (Chinook) จำนวน 6 ลำ
กับเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 60 เอ (ฮ.ท.60A (Refurbished)) จำนวน 3 ลำ ไปเมื่อ กย.2561

​ด้านการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก โดยการใช้ขีดความสามารถที่มีอยู่มาดำเนินการ ซ่อมปรับปรุงยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่เดิม ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการยืดอายุการใช้งาน
พร้อมทั้งสนับสนุนแนวทางการใช้อุตสาหกรรมภายในประเทศในการพัฒนาชิ้นส่วนซ่อมบำรุง ได้แก่

การพัฒนาและทดสอบการซ่อมปรับปรุงระบบสายพานของรถถังและรถสายพานลำเลียงพล
ซึ่งเป็นยุทโธปกรณ์หลักของกองทัพบก โดยการใช้วัสดุที่มีความเหมาะสม คงทน และได้มาตรฐานมาใช้ในการ
ซ่อมบำรุงระบบสายพานของรถถังและรถสายพานลำเลียงพล ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

​ด้านการพัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุง โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่

การปรับปรุงระบบส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 โดยการติดตั้งระบบควบคุมการวัดปริมาณ
น้ำมันในถังขนาดใหญ่ (ATG) ซึ่งจะส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย เพื่อให้กองทัพบก สามารถติดตาม ควบคุม และบริหารจัดการสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

​- การพัฒนาระบบสารสนเทศสายงานส่งกำลังบำรุง หรือ LOGSMIS (Logistics Management Information System) มาใช้ในการสนับสนุนงานส่งกำลังบำรุง ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

โดยภายในปีงบประมาณ 2563 หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จะสามารถ เบิก – จ่าย สิ่งอุปกรณ์ทุกประเภท
ผ่านทางระบบ LOGSMIS ได้อย่างเต็มรูปแบบ

นอกจากนั้น ระบบ LOGSMIS ยังสามารถสนับสนุนข้อมูลสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ ได้แบบ REAL-TIME เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสิ่งอุปกรณ์ของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

​ทั้งนี้ กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก จะมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกองทัพบกให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นกองทัพบก ที่มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และเป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนำของภูมิภาค”

error: Content is protected !!