วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

คำปฏิญาณตน ของ ว่าที่ นักบินลูกทัพฟ้า

ฟัง…คำปฏิญาณตน ของ ว่าที่ นักบินลูกทัพฟ้า

“ผบ.ทอ.” ประดับเครื่องหมาย 29 ศิษย์การบิน ทอ. ลั่น “ข้าพเจ้า จะพลีชีพ เพื่อชาติ ราชบัลลังก์ และเพื่อกองทัพไทย”

.

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่144-62-1 ที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกศิษย์การบิน กองทัพอากาศ29 คน

โดยมี พลอากาศตรี ไวพจน์ เกิงฝาก ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และอดีตผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ร่วมในพิธี

ข้าพเจ้า จะพลีชีพ เพิ่อชาติ ราชบัลลังก์ และเพื่อกองทัพไทย”

โดยปฏิญาณตนว่า “ข้าพเจ้า จะพัฒนาตนเอง ให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างกองทัพไทย ให้ก้าวไกลข้าพเจ้า จะรักษาวินัยการบิน โดยเคร่งครัด”

โรงเรียนการบิน รับนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายเรือ ที่ผ่านการทดสอบความพร้อมของร่างกาย จิตใจ เชาว์ปัญญา

รวมทั้งความถนัดด้านการบิน ตามที่กองทัพอากาศกำหนด โดยทำการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมศิษย์การบิน ณ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งเป็นปีละ ๒ รุ่น จำนวนรุ่นละ 29-35คน

ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 144-62-1 เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของโรงเรียนการบิน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562

โดยมีศิษย์การบินเข้ารับการศึกษาในชั้นประถม จำนวนทั้งสิ้น 29 คน เป็นศิษย์การบินในส่วนของกองทัพอากาศ 27 คน และ ศิษย์การบินในส่วนของกองทัพเรือ 2 คน

ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ 16 ก นามเรียกขานว่า “CHICKEN” เป็นเครื่องบินฝึกขนาดเบาเครื่องยนต์เดียวระบบลูกสูบ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและมีชั่วโมงฝึกบินคนละ 90 ชั่วโมงบิน

จากนั้นได้เลื่อนชั้นเป็นศิษย์การบินชั้นมัธยม 29 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ 19 นามเรียกขานว่า “MUSTANG” ซึ่งเป็นเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวระบบกังหันใบพัด ติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย และติดตั้งเก้าอี้ดีดตัวนักบิน

กลุ่มที่ 2 ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ 20 และ 20 ก นามเรียกขานว่า “CHARIOT” ซึ่งเป็นเครื่องบินใบพัด 2 เครื่องยนต์ ติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย

โดยในระดับชั้นมัธยม ศิษย์การบินจะ มีชั่วโมงฝึกบินคนละ 110 ชั่วโมงบิน ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยและผ่านการฝึกอบรมสำเร็จตามหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น 29 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

สำหรับศิษย์การบินที่มีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติ และระเบียบวินัยดีเด่น ได้รับการพิจารณารับโล่เกียรติยศ และจะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินประจำกองของกองทัพอากาศ

ศิษย์การบินดีเด่นภาควิชาการ ได้แก่ เรืออากาศตรี ปิยะ ปัทมภาส
ศิษย์การบินดีเด่นภาคอากาศ ได้แก่ เรืออากาศตรี ปิยะ ปัทมภาส
และศิษย์การบินดีเด่นทั่วไป ได้แก่ เรืออากาศตรี ปิยะ ปัทมภาส

error: Content is protected !!