วันพฤหัสบดี, 1 ตุลาคม 2563

กองทัพไทย-DTi ลงนาม MOU ร่วมวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี-อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

06 ส.ค. 2020
106

กองทัพไทย-DTi
ลงนาม MOU
ร่วมวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี-อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
หวัง สนับสนุน DTi ให้เติบโต

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท) กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTi-สทป.) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

โดยมี พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และคณะผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมในพิธี ที่ กองบัญชาการกองทัพไทย

เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ให้สามารถตอบสนองตามความต้องการของกองทัพไทย รวมทั้งเป็นการป้องกันอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อความมั่นคง

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่มีความประสงค์ให้กองทัพไทยมีขีดความสามารถและความทันสมัยในด้านเทคโนโลยีและยุทโธปกรณ์ในการป้องกันประเทศ จึงได้มีการพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม หน่วยงานอื่นของรัฐและเอกชน

ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานของรัฐ

error: Content is protected !!