วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

“บิ๊กแดง” กับ 3 เจ้ากรม 1 เลขาฯ สายบุ๋น

06 ส.ค. 2020
368

ผบ.ทบ. กับ เจ้ากรม“กพ.ทบ.-กบ.ทบ.-สบ.ทบ.” และ เลขานุการทบ. ในวันเกิดหน่วย พร้อมกัน 6 สค.
/ ทบ.เผย ผลงาน กรมส่งกำลังบำรุง สนองนโยบาย แก้ปัญหา ยุทโธปกรณ์เก่า ทั้ง แลกเปลี่ยนซาก ฮ.Chinook 6 ลำ กับ ฮ.Black Hawk
60 เอ (ฮ.ท.60A (Refurbished)) รวม 3 ลำ/ เสริม ปืนใหญ่ 105 มิลลิเมตร แทน ปืนใหญ่รุ่นปู่ M101 A1 ใช้มา60ปี
/ใช้ระบบสารสนเทศสายงานส่งกำลังบำรุง LOGSMIS (Logistics Management Information System)

.
“บิ๊กแดง” พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. และ พลโท อยุทธ์ ศรีวิเศษ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก พลโท ชัยมนตรี โพธิ์ทอง เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก พลตรี วีรสิทธิ จันทร์ดา เจ้ากรมสารบรรณทหารบก และ พลตรีไกรภพ ไชยพันธุ์ เลขานุการกองทัพบก ร่วมพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 4 หน่วยงานในบก.ทบ. ตรงกัน 6 สค. คือ กรมกำลังพลทหารบก กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก กรมสารบรรณทหารบก และสำนักงานเลขานุการกองทัพบก ครบรอบปีที่ 68

ทั้งนี้ ในเอกสารข่าว ทบ. ระบุว่า กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก เป็นกรมฝ่ายเสนาธิการของกองทัพบก มีหน้าที่ในการวางแผนอำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลงานด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบก ให้การฝึกและศึกษาด้านการส่งกำลังบำรุง รวมทั้งกำกับดูแลกรมฝ่ายยุทธบริการ กรมฝ่ายกิจการพิเศษที่เกี่ยวข้องด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบก นโยบาย ด้านการจัดหายุทโธปกรณ์ใหม่ ในปี2563 กองทัพบกได้จัดหายุทโธปกรณ์ ที่มีความทันสมัย เพื่อพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถ สำหรับภารกิจป้องกันประเทศ ได้แก่

​- การจัดหายานเกราะล้อยาง Stryker ให้กับ กรมทหารราบที่112 ตามแผนปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วยใหม่ให้เป็น กรมทหารราบยานเกราะเบา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ และอำนาจกำลังรบ ตอบสนองภารกิจที่ได้รับมอบ ​การจัดหาอาวุธประจำกาย สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจสำคัญของกองทัพบก เพื่อทดแทนอาวุธประจำกายแบบเดิม ที่ใช้งานมานาน และมีสภาพชำรุด

การจัดหา ปืนใหญ่ ขนาด 105 มิลลิเมตร ที่มีความแม่นยำ คล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ อ่อนตัวในการใช้งานทางยุทธวิธี ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง มาทดแทนปืนใหญ่แบบเดิมที่มีอายุการใช้กว่า 60 ปี (ป. ขนาด 105 มม.M101A1

​ด้านการดำเนินการต่อยุทโธปกรณ์ที่ล้าสมัย โดยการบริหารจัดการยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกที่ใช้งาน
มาเป็นเวลานาน ล้าสมัย โดยวิธีแลกเปลี่ยนเป็นยุทโธปกรณ์ใหม่ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบก และเป็นการลดภาระในด้านการดูแลรักษา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาอะไหล่และชิ้นส่วนซ่อม ทำให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณของกองทัพบก ได้แก่

การจำหน่ายยานพาหนะสายขนส่งที่มีอายุการใช้งาน 25 ปีขึ้นไป ที่มีสภาพเก่าชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ และดำเนินการแลกเปลี่ยนเป็นยานพาหนะใหม่ทดแทนให้กับหน่วยต่าง ๆ

การดำเนินการแลกเปลี่ยนซากเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบ 47 (ฮ.ล.47) (Chinook) จำนวน 6 ลำกับเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 60 เอ (ฮ.ท.60A (Refurbished)) จำนวน 3 ลำ ไปเมื่อ กย.2561

​ด้านการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก โดยการใช้ขีดความสามารถที่มีอยู่มาดำเนินการ ซ่อมปรับปรุงยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่เดิม ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการยืดอายุการใช้งาน
พร้อมทั้งสนับสนุนแนวทางการใช้อุตสาหกรรมภายในประเทศในการพัฒนาชิ้นส่วนซ่อมบำรุง ได้แก่
​-
การพัฒนาและทดสอบการซ่อมปรับปรุงระบบสายพานของรถถังและรถสายพานลำเลียงพล ซึ่งเป็นยุทโธปกรณ์หลักของกองทัพบก โดยการใช้วัสดุที่มีความเหมาะสม คงทน และได้มาตรฐานมาใช้ในการ
ซ่อมบำรุงระบบสายพานของรถถังและรถสายพานลำเลียงพล ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

​ด้านการพัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุง โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่

การปรับปรุงระบบส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 โดยการติดตั้งระบบควบคุมการวัดปริมาณ
น้ำมันในถังขนาดใหญ่ (ATG) ซึ่งจะส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย เพื่อให้กองทัพบก สามารถติดตาม ควบคุม และบริหารจัดการสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

​- การพัฒนาระบบสารสนเทศสายงานส่งกำลังบำรุง หรือ LOGSMIS (Logistics Management Information System) มาใช้ในการสนับสนุนงานส่งกำลังบำรุง ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

โดยภายในปีงบประมาณ 2563 หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จะสามารถ เบิก – จ่าย สิ่งอุปกรณ์ทุกประเภท
ผ่านทางระบบ LOGSMIS ได้อย่างเต็มรูปแบบ

นอกจากนั้น ระบบ LOGSMIS ยังสามารถสนับสนุนข้อมูลสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ ได้แบบ REAL-TIME เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสิ่งอุปกรณ์ของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

​ทั้งนี้ กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก จะมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกองทัพบกให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นกองทัพบก ที่มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และเป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนำของภูมิภาค”

error: Content is protected !!