วันเสาร์, 26 กันยายน 2563

เข็ค ความตึงเรียบ!

05 ส.ค. 2020
61

 

“บิ๊กกบ” เยีอน รร.เตรียมทหาร
ตรวจ มาตรการป้องกันโควิดฯ
รองรับ นักเรียนเตรียมทหาร 63
เช็ค ทั้ง โรงนอน โรงเลี่ยง ห้องเรียน
ย้ำ ปฏิบัติตามข้อกำหนด ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 133 ปี โดยร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อ.บ้านนา จังหวัดนครนายก เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

และติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการวัฒนธรรมส่วนบุคคล (RTARF PERSONAL CULTURE) ของกองบัญชาการกองทัพไทย

โดยได้รับฟังการชี้แจงแผนการฝึกและมาตรการควบคุมการรับนักเรียนใหม่ (นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 63) ที่ กองพันนักเรียนที่ 3 กรมนักเรียน

และไปตรวจเยี่ยมการจัดการประกอบเลี้ยงดูและโภชนาการ นักเรียนเตรียมทหาร ที่โรงอาหารนักเรียนเตรียมทหาร

ตลอดจนติดตามการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนเตรียมทหารซึ่งได้ปฎิบัติตามมาตรการวัฒนธรรมส่วนบุคคลของกองบัญชาการกองทัพไทย (RTARF PERSONAL CULTURE) ที่ อาคารเรียน18-19 ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร

โดยมี พลตรี กนกพงษ์ จันทร์นวล
ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ต้อนรับ

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนเตรียมทหารจัดรูปแบบการเรียนการสอนและการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนให้มีความปลอดภัยภายใต้ข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัดทุกประการ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและคลายความกังวลให้แก่ผู้ปกครองต่อไป

error: Content is protected !!