วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

คำสั่ง ศบค.ไฟเขียว เปิด สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา และ สนามแข่งขันอื่น

01 ส.ค. 2020
289

คำสั่ง ศบค.ไฟเขียว เปิด
สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา และ สนามแข่งขันอื่น
บ้านบอล เครื่องเล่นเป่าลม
พร้อม ข้อกำหนด ยิบ
แก้ไขมาตรการคุมเข้ม ต่างชาติเข้าไทย รวมทั้ง แขกของ “นายกฯ-หน่วยราชการ”
ผ่อนคลาย กองถ่ายละคร ภาพยนตร์ เพิ่ม‬ขึ้น
รวมคำสั่ง ต่อพรก.ฉุกเฉิน
.
.
ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ คำสั้ง ศบค. และข้อกำหนดในการปฏิบัติ หลังมีการต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน 1-31 สค.2563

ประเภท ตอนพิเศษ ง
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๓)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2563/E/174/T_0077.PDF

และ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ที่ ๘/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2563/E/174/T_0081.PDF

ประเภท ตอนพิเศษ ง
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๔)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2563/E/173/T_0066.PDF

ประกาศ เรื่อง การที่ให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2563/E/173/T_0068.PDF

ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2563/E/173/T_0069.PDF

Click to access T_0077.PDF

และ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ที่ ๘/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2563/E/174/T_0081.PDF

ประเภท ตอนพิเศษ ง ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๔)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2563/E/173/T_0066.PDF

ประกาศ เรื่อง การที่ให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2563/E/173/T_0068.PDF

ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2563/E/173/T_0069.PDF

error: Content is protected !!