วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

เครื่องบำบัดอากาศฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ ทรงมีพระบรมราโชบายให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นแบบ จำนวน 4 เครื่อง ในเขต กทม.

กองทัพเรือจัดสร้างเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 จากเหตุการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ปกคลุมท้องฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในช่วงปีผ่านมา

ถือเป็นภัยพิบัติใหม่ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและสภาวะแวดล้อมของประเทศไทยเป็นส่วนรวม รัฐบาลไทยจึงได้ยกให้การแก้ไขปัญหาฝุ่น เป็นวาระแห่งชาติและได้กำหนดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”

ในการนี้ ทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวและได้ร่วมคิดหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนควบคู่กับการแก้ปัญหาของรัฐบาล จึงเป็นที่มาในการดำเนินการจัดสร้างเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก

cr กองทัพเรือ

error: Content is protected !!