วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

“แม่ทัพภาค 4” พบ “โฆษกชาวบ้าน” หวัง เป็น “กระบอกเสียง” ส่งต่อข้อเท็จจริงให้ชาวบ้านในพื่นที่

27 ก.ค. 2020
131

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในกิจกรรมการประชุม”พบปะโฆษกชาวบ้าน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ที่ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และโฆษกชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม

จัดโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง เพราะถือว่า พลังของโฆษกชาวบ้าน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่มาโดยตลอด

ด้วยการนำนโยบายในการแก้ไขปัญหา เป็นกระบอกเสียง ส่งต่อข้อเท็จจริงให้กับคนในพื่นที่ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ การมาพบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดด้วยข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่บิดเบือนถือว่ามีความสำคัญยิ่ง ความสำเร็จเกิดจากการทำงานที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การพูดคุยด้วยความจริง

พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในห้วงที่ผ่านมาจะนำไปเป็นข้อมูลร่วมพิจารณา ปรับแนวทางขับเคลื่อนให้สอดคล้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อการพูดคุยสันติสุข ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มมวลชน โฆษกชาวบ้าน ที่นับว่าเป็นพลังสำคัญในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ส่งถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างถูกต้อง

พร้อมกันนี้ ยังจะได้นำเสียงสะท้อน และความต้องการของประชาชนในพื้นที่มาถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อต่อยอดการทำงานให้เห็นผลสัมฤทธิ์ ถือเป็นความร่วมมือแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้คืนสู่ความสงบสุขและยั่งยืนต่อไป

error: Content is protected !!