วันจันทร์, 12 เมษายน 2564

กลาโหม จำลอง ณ ท้องสนามหลวง

“ผู้พันเบิร์ด” เล่าเรื่องราวของ “ในหลวง ร.9” ที่ “ร.10” ทรง สืบสาน รักษา และ ต่อยอด…..ให้เด็กๆ ฟัง แบบเข้าใจง่าย ….ทหาร ยังคงเดินหน้า หวังให้เด็กๆรุ่นใหม่ รับรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

นิทรรศการ มีชีวิต ในกระทรวงกลาโหม จำลอง กลางท้องสนามหลวง

ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

“จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกัน ”


ทั้งนี้ พันเอกวันชนะ สวัสดี ผช.โฆษกกลาโหม กล่าวว่า กระทรวงกลาโหม อัญเชิญ พระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแสดงเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28-31 กค.2563
.
โดยจัดแสดงใน2 ห้อง กล่าวคือ
ห้องที่ 1 ห้อง “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที”……เป็นการอัญเชิญพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยต่อทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนพสกนิการตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทยากจน เพื่อทรงค้นหาข้อมูลที่แท้จริงจากประชาชน ควบคู่ไปกับทรงสังเกตการณ์และสำรวจสภาพทางภูมิศาสตร์ไปพร้อมๆกัน 

จึงทำให้ทรงทราบถึงสาเหตุแห่งปัญหาที่พสกนิกรของพระองค์ต้องเผชิญในเรื่องปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร และปัญหาความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม

จนนำมาสู่การพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศเป็น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวม 4,810โครงการ ที่สามารถร้อยเรียงทุกโครงการด้วยแนวพระราชดำริที่ว่า “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที”

โดยจัดแสดงแนวทางการแก้ไขปัญหาความมั่นคงมนุษย์ ควบคู่ไปกับการสร้างความแข็งแรงและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

ทั้งนี้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่สร้างศักยภาพให้แก่พสกนิกรชาวไทยในการเผชิญปัญหาต่างๆ

โดยเป็นการเล่าเรื่องผ่านสายน้ำกล่าวคือ

-การแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม พระราชทานแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ กล่าวคือ ตั้งแต่ส่วนต้นน้ำคือน้ำบนฟ้า
ส่วนกลางน้ำคือน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน จนถึงส่วนปลายน้ำคือชายฝั่งทะเล

รวมทั้งการรักษาความชุ่มชื้นและความสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบ

ทั้ง โครงการฝนหลวง โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ โครงการสร้างฝายต้นน้ำลำธาร โครงการปลูกป่า โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง โครงการปลูกป่าชายเลนโครงการปลูกปะการังและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และ โครงการเรือผลักดันน้ำ

-การแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านอาหาร ด้วยการดำเนินโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริ หรือ Food Bank ซึ่งเป็นการพัฒนาจากแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยดำเนินการอย่างครบวงจรตั้งแต่ตั้งแต่การจัดการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำและจัดการพื้นที่ป่าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ การจัดสรรพื้นที่ทำกินให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรและปศุสัตว์ และการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเป็นที่อยู่อาศัย เป็นพื้นที่ทำกินที่และพัฒนาอาชีพและการตลาด

ห้องที่2 ห้อง “สายน้ำใต้ร่มพระบารมี วิถีชุมชน”เป็นการอัญเชิญพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในเรื่องการรักษาสายน้ำคู คลองที่ไหลผ่านชุมชนเมือง ซึ่งเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่องการบำบัดน้ำเสียและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมือง

โดยกระทรวงกลาโหมสนองพระบรมราโชบายในการดูแลรักษาสายน้ำด้วยกิจกรรมจิตอาสา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับผิดชอบ “คลองคูเมืองเดิม” ในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพรับผิดชอบคลองต้นแบบที่เชื่อมต่อคลองเปรมประชากรคือ กองบัญชาการกองทัพไทย รับผิดชอบ “คลองตาอูฐ” กองทัพบก รับผิดชอบ
“คลองข้างสโมสรนายทหารอากาศ”

กองทัพเรือ รับผิดชอบ “คูน้ำปลายซอยโชติวัฒน์ เขตบางซื่อ” และ กองทัพอากาศ รับผิดชอบ “คูนายกิมสาย ๑”

นอกจากนี้ ยังถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาคุณภาพของน้ำจากครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่สายน้ำคู คลอง ด้วยการคัดแยกขยะ การใช้ถังดักไขมันและสิ่งแขวนลอยในน้ำ และบำบัดขยะอินทรีย์ ทั้งนี้ เพื่อถวายพระเกียรติและสนองพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา”

error: Content is protected !!