วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

ปฏิวัติประเทศ หลัง โควิดฯ ยึดหลักการ”ภูเขาน้ำแข็ง

“เสืออากาศ 24/7” เขียนบทความ แนะรัฐบาล ใช้วิกฤติ CoViD19 ให้เป็นโอกาส ในการพัฒนาประเทศ ยึดหลักการ”ภูเขาน้ำแข็ง” สนับสนุน คนไทยฉลาด วิทย์-คณิตฯ6.7ล้านคน ที่มีความคิดสร้างสรรค์-มีคุณธรรมจริยธรรม-มีวินัย-มีความขยันหมั่นเพียร-มีจิตวิญญาณ-จงรักภักดี เป็นแกนนำสร้างความคิด ขึ้นมาใช้ในบ้านเมือง เป็น ยอดภูเขาน้ำแข็ง / แล้วให้ คนที่เป็นพลเมืองดี ไม่ต้องเก่ง คณิต-วิทย์ เป็นแรงงานลูกมือที่ดี เป็นฐานภูเขาน้ำแข็ง ชี้ ในอดีต คนเก่ง วิทย์-คณิต ไม่ได้ถูกสร้างให้เป็นคนดีและไม่ได้ถูกใช้งาน เพราะเราพึ่งพามันสมองของชาวต่างชาติ

หรืออาจจะจริง!…ที่ว่า หากมองเชิงโครงสร้าง….ที่ผ่านมาประเทศไทยเรา มีแต่คน สายศิลป์ นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ ขึ้นมามีอำนาจในฝ่ายปกครอง มากกว่าที่จะให้คนเก่ง วิทย์-คณิต ขึ้นมาคุมตำแหน่งสำคัญ จึงทำให้ ปัญญาไทย ไม่ได้รับการสนับสนุน พัฒนา แต่พึ่งพิง แต่ฝรั่งต่างชาติ เพราะคิดว่าเขาฉลาดกว่า คนไทย

เสืออากาศ 24/7” เขียนบทความ ระบุว่า …

สงครามโรคระบาดCovid-19
สอนให้คนไทย(ฉลาด)ต้องคิด…

สัจธรรมแห่งธรรมชาติ
“หลักการของภูเขาน้ำแข็ง”

ก. คนไทยฉลาด ทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์6.7ล้านคน (ที่มีความคิดสร้างสรรค์-มีคุณธรรมจริยธรรม-มีวินัย-มีความขยันหมั่นเพียร-มีจิตวิญญาณและจงรักภักดี) ต้องเป็นแกนนำสร้างความคิดขึ้นมาใช้ในบ้านเมือง

คนไทยฉลาดพร้อมคุณลักษณะ 6ประการ สมควรต้องมีใบปริญญา

คนไทยฉลาดดังกล่าว ต้องลอยตัวขึ้นเสมือน เป็นยอดภูเขาน้ำแข็ง

ข คนที่ไม่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ 60 ล้านคนบนความเป็นพลเมืองดี ต้องเป็นแรงงานลูกมือที่ดี

คนที่ไม่มีความสามารถ ทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ แต่เป็นพลเมืองดี สมควรต้องมีใบประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพกำกับเป็นรายบุคคล(แต่ไม่จำเป็นต้องมีใบปริญญา)

คนไทยที่ไม่มีความสามารถ ทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ แต่เป็นคนดีสมควร ต้องจมตัวลงเป็น ฐานของภูเขาน้ำแข็ง

แต่ประเทศไทยหาได้เป็นเช่นสัจธรรม ดังกล่าวนี้ ไม่
ประเทศไทยจึงกลายเป็นประเทศด้อยพัฒนา…อย่างน่าเสียดาย
ชนชาติไทยทั้งชาติ จึงกลายเป็นชนชาติยากจน …อย่างน่าเสียดาย

ปัญหาหมักหมมที่เกิดก่อนสงครามโรคระบาดCovid-19

_คนไทยฉลาด ทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ ไม่ได้ถูกสร้างให้เป็นคนดีและไม่ได้ถูกใช้งาน (ประเทศไทยใช้วิธีพึ่งพามันสมองของชาวต่างชาติ มาโดยตลอด)

คนไทยฉลาดและเป็นคนดี(จึง)ไม่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาชั้นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์

ทั้งนี้ที่นั่งการศึกษาชั้นเลิศด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ในประเทศไทยมีจำนวนน้อย(ไม่ได้รับการจัดสร้างขึ้นมาอย่างดีจากรัฐเนื่องจากรัฐล้วนถูกครอบงำด้วยกลุ่มคนสายศิลป์ ซึ่งมองบ้านเมืองไทยเป็นศิลป์เป็นใหญ่

ที่นั่งการศึกษาเกือบทั้งหมดในสถาบันการศึกษาในทั่วทั้งประเทศล้วนขยายตัวเป็นสายศิลป์เกือบทั้งสิ้น มองไปที่ใดก็มีแต่คนไทยสายศิลป์…)

คนไทยฉลาดที่เป็นคนดีจำนวนมากเมื่อไม่มีที่นั่งการศึกษาชั้นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์(อันเนื่องมาจากรัฐไม่ให้ความสำคัญดังที่กล่าวข้างต้น)

ดังนั้น เมื่อคนไทยฉลาด จบออกมาแล้วจึงไม่มีตำแหน่งงานราชการ/ไม่มีตำแหน่งงานสายวิทยาศาสตร์รองรับ กลายเป็นมนุษย์ไร้ค่า ตกงานไปอย่างน่าเสียดาย

(ตำแหน่งงานราชการของทั้งประเทศกว่า2.5ล้านตำแหน่ง ล้วนเป็นตำแหน่งงานสายศิลป์: รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ….เกือบทั้งสิ้น

ทั้งนี้ สภาพการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมาได้ก็เนื่องจากว่าที่ผ่านมานับศตวรรษนั้นคนไทย ผู้ไม่นิยมวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ ได้มีโอกาสเข้าไปยึดตำแหน่งงานราชการไว้ได้เป็นจำนวนมากกว่า

ครั้นเมื่อมีจำนวนมากพอในลักษณะแบบเบ็ดเสร็จแล้ว. ก็สถาปนากลุ่มตนให้เป็นกลุ่มอำนาจขนาดใหญ่ขึ้นมาและกระทำการร่วมมือกันใช้อำนาจทางราชการที่มีอยู่เต็มมือนั้นนำพาคนไม่ฉลาดเข้ามาเป็นพรรคพวกจนมีจำนวนมากทวีคูณมากยิ่งขึ้น สามารถเข้าครอบงำประเทศไทยได้แบบเบ็ดเสร็จ

มุมมองราชการไทยจึงเป็นมุมมองสายศิลป์เสียทั้งหมด มันส่งผลทำให้ประเทศไทยภายใต้การนำพาโดยระบบราชการไทย โดยกลุ่มสายศิลป์ตกอยู่ในสภาพขาดแคลนวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์อย่างรุนแรงมาจวบจนทุกวันนี้)

คนที่ไม่ฉลาดจริงทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์จำนวนไม่น้อยได้ปะปน เข้าไปแย่งที่นั่งการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ครั้นจบการศึกษา(เกรดต่ำ)ออกมาก็ไม่มีขีดความสามารถมากพอในการสร้างปัญญาไทยและไม่สามารถใช้ปัญญาไทย ทำการคิดค้นวิจัยพัฒนาทดลองทดสอบผลิตสร้างรับรองการใช้งานองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย/เทคโนโลยีไทย/นวัตกรรมไทยที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพให้กับคนไทยทั้งชาติได้

คนไทยที่ฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์และเป็นคนดี เมื่อถูกแย่งที่นั่งการศึกษาไปแล้ว. ก็จึงไม่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาตามความฉลาดของตน

ซึ่งสุดท้ายก็จำต้องผันตนเองไปศึกษาเล่าเรียนสายศิลป์ เป็นการทดแทนหวังเพื่อให้ได้ใบปริญญามา

ครอบครองซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถใช้ความฉลาดในตนสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับบ้านเมืองได้

มันเป็นความหายนะของบ้านเมืองไทยมายาวนาน

เราคนไทยได้เห็นความหายนะดังกล่าวนี้ได้อย่างชัดเจนในห้วงเกิดสงครามโรคระบาดCovid -19 และ…

คนไทยทั้งชาติก็เชื่อว่าจะได้เห็นความหายนะที่รุนแรงมากกว่านี้นับจากนี้ต่อไปในอีกหลายๆปีข้างหน้า

_คนไทยไม่ฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์มีจำนวนมากและด้วยจำนวนที่มากกว่าจึงมีโอกาสได้รับที่นั่งการศึกษาสายศิลป์ได้มากกว่า(สายศิลป์: รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ …ที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษาไทยที่กระจายตัวอยู่ในเกือบทั่วทั้งประเทศ)ซึ่งคนกลุ่มไม่ฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์นี้

หลังจากจบการศึกษาออกมาแล้วก็จะได้รับใบปริญญา(ตรี โท เอก – แบบท่องจำ)

ซึ่งก็ทำให้คนกลุ่มนี้มีทางผ่านเข้าไปดำรงตำแหน่งงานราชการที่มีอำนาจอยู่ในมือได้

ซึ่งก็สามารถชี้เป็นชี้ตายอนาคตของบ้านเมืองไทยได้ในที่สุด

สุดท้ายก็คือ ได้ชี้ตายให้เกิดกับบ้านเมืองไทยดังที่เราเห็นเต็มตาในปัจจุบัน

…โอกาสที่มากกว่า และจำนวนที่มีมากกว่าในการเข้าดำรงตำแหน่งงานราชการ. ซึ่งเป็นตำแหน่งงานสำคัญของชาติ นั้นมันได้ก่อปรากฏการณ์ในประเทศไทยมายาวนานดังนี้

1 คนไทยฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์กลายเป็นคนกลุ่มน้อยในระบบการขับเคลื่อนประเทศไทยไปอย่างน่าเสียดาย

ความฉลาดของคนไทยถูกทิ้งขว้าง

คนไทยไม่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์กลับกลายเป็นคนหมู่มากที่ทรงอำนาจในทางปกครอง

ทว่าเป็นความมากที่ขาด ซึ่งปัญญาแห่งยุคสมัยที่ควรจะเป็นที่สอดรับกับสภาพโลกาภิวัตน์ที่มีพัฒนาการรวดเร็วในตนเอง

2 ประเทศไทยขาดองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย/ขาดแคลนเทคโนโลยีไทย/ขาดนวัตกรรมไทยทางด้านปัจจัยดำรงชีพ8ประการ/พลังงานรอบตัวอย่างหนักจำต้องนำเข้าปัญญาชาวต่างชาติมาใช้ในประเทศไทยมาโดยตลอดมายาวนานนับศตวรรษ
นวัตกรรมทางด้านปัจจัยดำรงชีพ8ประการ/พลังงานรอบตัวขาดแคลนลงโดยทันที เมื่อเกิดสงครามโรคระบาด การนำเข้าจากภายนอกหยุดชะงักไม่สามารถกระทำได้
ประเทศไทยไม่สามารถพึ่งพาชนชาติอื่นใดได้อีกต่อไปในยามวิกฤติ
ประเทศไทยไม่สามารถพึ่งพายืนบนขาตัวเองได้ในยามวิกฤติ แม้ว่าประเทศไทยจะมีศักยภาพอยู่มากมายก็ตาม
อันตรายยิ่งบนความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศไทย ซึ่งไม่เคยปรากฏเป็นเช่นนี้มาก่อน. นับแต่อดีตกาลมา!!!

3 ประเทศไทยขาดตำแหน่งงานทางด้านการคิดค้นวิจัยพัฒนาทดลองทดสอบผลิตสร้างรับรองการใช้งานบรรดาองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย/เทคโนโลยีไทย/นวัตกรรมไทยซึ่งหมายถึงว่าคนไทยก็จะไม่มีตำแหน่งงานไทยชั้นดีรองรับไปด้วยโดยปริยาย

คนไทย(ในโรงงานของชาวต่างชาติ)ตกงานอย่างหนักในสภาพสงครามโรคระบาดCOVID-19

แรงงานชั้นต่ำขาดแคลนโดยทันที(เนื่องจากคนไทยไม่มีหุ่นยนต์ทดแทนแรงงาน-คนไทยไม่มีปัญญาไทยเอง สำหรับใช้สร้างหุ่นยนต์หรือมีแต่ทว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ)

(คนไทยระดับแรงงานจำนวนมากมหาศาลตกงานทันทีระหว่าง/หลังสงครามโรคระบาดCovid-19)

หลังสงครามโรคระบาดCOVID-19
ในเป้าประสงค์เพื่อความอยู่รอดปลอดภัย
_ฟื้นฟูรื้อฟื้นธรรมชาติรอบตัวให้กลับสู่สภาพ “ในน้ำมีปลา-ในนามีข้าว” ภายใต้ความบริสุทธิ์สูงสุดทางธรรมชาติ
ละเลิกสารแปลกปลอมทุกชนิด

_พึ่งพาตนเองเป็นหลักบนการสร้างและใช้”ปัญญาไทย” มาจากมันสมอง-ทักษะของคนไทยฉลาด6.7ล้านคนให้เกิดเป็นความเพียงพอบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

_”ปัญญาไทย” สามารถสร้างตำแหน่งงานไทยชั้นดีขึ้นมา สำหรับคนไทย67ล้านคนได้เป็นที่แน่นอน บนการแสวงประโยชน์จากธรรมชาติรอบตัว

_”ปัญญาไทย” สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างอำนาจการแข่งขันอย่างจริงจังบนวิถีสู่อารยธรรมใหม่ของโลกมนุษย์บนสภาพแวดล้อมโลกที่ต้องกลับมาเป็นสีเขียว

_”ปัญญาไทย” สามารถนำสู่การสร้างเกษตรกรรมฉลาด-อุตสาหกรรมฉลาด-เทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด/ดิจิตอลAI = Sensor-System ที่สามารถเกิดมีขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยที่จะสร้างเอกลักษณ์ไทย/ที่เป็นสัญลักษณ์ไทยที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและไม่มีใครเหมือนขึ้นมาให้เป็นที่ประจักษ์สายตาชาวโลก

ในการนี้ ประเทศไทยจำเป็นต้องปฏิวัติตนเองใหม่ ดังนี้

A คนไทยฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ ต้องถูกสรรหาและคัดสรรและบรรจุเข้าดำรงตำแหน่งราชการสำคัญ

ทั้งนี้ อาศัยระบบRanking

ในการนี้ คนไทยฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ต้องถูกบรรจุเข้าทำงานอย่างฉลาดในตำแหน่งงานที่ต้องการความฉลาด

เป็นการปฏิวัติเปลี่ยนประเทศไทยโดยสิ้นเชิงภายหลังสงครามโรคระบาดCovid-19

B การเมืองไทยฉลาด(นักการเมืองไทยฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์)ต้องอยู่บนความมีตรรกะทางธรรมชาติสูงซึ่งจะต้องถูกคานอำนาจโดยบรรดาคนไทยฉลาดในตำแหน่งราชการ/ทางการปกครอง ทั้งนี้เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ฉลาด/กำหนดนโยบายฉลาดขึ้นมาใช้เป็น กรอบขับเคลื่อนการก้าวเดินของประเทศไทยสู่ประเทศแห่งอารยธรรมใหม่ของโลก

C เศรษฐกิจพอเพียงแบบเบ็ดเสร็จภายใต้ครบถ้วนสมบูรณ์ทางด้านปัจจัยดำรงชีพ8ประการ/พลังงานรอบตัว โดยจะไม่อิงติดกับระบบเศรษฐกิจการค้าเสรีโลกที่มุ่งทำลายล้างธรรมชาติรอบตัวอย่างหนักสนองตัณหามนุษย์อีกต่อไป

(คนไทยฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ถูกสร้างให้เป็นแกนนำสร้างปัญญาไทยทุกแขนงสาขาในบริบทของสังคมไทยใหม่)
(ชนชาติไทยสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขกินดีอยู่ดีบนผืนแผ่นดินไทยเราได้เป็นที่แน่นอนภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากมายที่มีอยู่ในครอบครองเพียงแต่เราต้องสร้างและใช้ปัญญาไทยของเรา(จากคนไทยฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์6.7ล้านคน)อย่างเต็มรูปแบบเท่านั้น

ซึ่งประเด็นสำคัญดังกล่าวนี้สมควรจะต้องได้รับการพิสูจน์จากบทเรียนสงครามโรคระบาดCovid-19ครั้งนี้โดยเร็ว) ดังนี้

_ลดการท่องเที่ยวลง/ลดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติราคาถูกลงให้มากที่สุดหรือเกือบทั้งหมดก็ได้ (ถนอมธรรมชาติรอบตัวไว้เพื่อคนไทยรุ่นหลัง/ไว้สำหรับป้องกัน-เผชิญหน้าภัยพิบัตินานา/โรคระบาดนานา)

ปัจจัยดำรงชีพ8ประการ/พลังงานรอบตัวแห่งยุคเทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด/ดิจิตอลAI=Sensor-System ที่มันจะต้องฉลาดยิ่งถูกสร้างโดยคนไทยฉลาด ดังนี้
_อาหารสะอาดบริสุทธิ์จากธรรมชาติรอบตัวภายใต้องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยใหม่/เทคโนโลยีไทยใหม่/นวัตกรรมอาหารไทยใหม่
_เครื่องนุ่งห่ม/แฟชั่น …โดยปัญญาไทยเช่นเดียวกัน
_ที่อยู่อาศัย/ของใช้ในบ้าน …โดยปัญญาไทยเช่นเดียวกัน
_ยารักษาโรค/เครื่องมือแพทย์ …โดยปัญญาไทยเช่นเดียวกัน
_เครื่องมือสื่อสาร …โดยปัญญาไทยเช่นเดียวกัน

_ยานพาหนะ 3(4) มิติ …โดยปัญญาไทยเช่นเดียวกัน
_เครื่องมือประกอบอาชีพ …โดยปัญญาไทยเช่นเดียวกัน
_เครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัย …โดยปัญญาไทยเช่นเดียวกัน

อันนำมาซึ่งการสร้างตำแหน่งงานขึ้นมาจำนวนมากมหาศาลในประเทศไทยสามารถรองรับคนไทยได้67ล้านคน
อันนำมาซึ่งการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยทั้งชาติบนความเพียงพอภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิด/วิธีคิดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนี้เชื่อว่าคนไม่มีความสามารถ นั้นจะไม่มีมันอยู่ในสมอง/จะไม่มีมันอยู่ในใจอย่างแน่นอน!!!

หรืออาจจะมีความคิดอยู่บ้างแต่ก็หมดสิ้นหนทาง/ไม่มีปัญญามากพอที่จะบันดาลมันให้เกิดมีขึ้นจริงได้

คนไทยฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์เท่านั้น ที่จะมีขีดความสามารถมากพอที่จะบันดาลมันขึ้นเป็นจริงได้และเขื่อว่าจะทำมันให้สำเร็จได้อย่างแน่นอน

คนที่ไม่ฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์(หรือฉลาด แต่ไม่เคยถูกสร้างมาอย่างเป็นระบบ)

หรือคนไทยสายศิลป์ที่ผ่านการท่องจำอย่างหนัก/ที่นิยมจดจำ/ที่ชอบทำตามหลังชาวต่างชาติ มาโดยตลอด อย่างยาวนาน ผู้ซึ่งได้เข้าดำรงตำแหน่งงานราชการสำคัญ โดยมีอำนาจรัฐอยู่ในมือและได้ใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจนั้น

เชื่อว่าคนกลุ่มดังกล่าวนี้ ไม่มีขีดความสามารถมาก พอที่จะบันดาลแนวคิด/วิธีคิดข้างต้นนี้ให้เกิดมีขึ้นจริงได้ สัจธรรมแห่งธรรมชาติเป็นเช่นนั้น

สงครามโรคระบาดCovid สอนให้คนไทยทั้งชาติต้องคิด

สงครามโรคระบาดCovid -19 สอนให้คนไทยฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ ต้องกล้าใช้สมองคิดอย่างหนัก เพื่อเร่งผันตนเองเข้ามาจัดการบ้านเมืองไทย

ด้วยการอาสาตน เข้าลงมือทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ไปสู่ความเป็นประเทศฉลาด พัฒนาให้ได้โดยเร็ว!

โดย…“เสืออากาศ 24/7”

error: Content is protected !!