วันศุกร์, 16 เมษายน 2564

“บิ๊กลือ-นายกฯอ้อย” เปิด ห้องเรียนอัจฉริยะ

“บิ๊กลือ-นายกฯอ้อย”
เปิด ห้องเรียนอัจฉริยะ
โรงเรียนสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
รร.ต้นแบบได้ทั้ง ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
ไว้รองรับ พื้นที่EEC ได้ภาษามีงานทำ

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เปิดห้อง Smart Classroom ของ โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี

โดยมี พลเรือเอก อรัญ. นำผล. ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ในฐานะ ประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ และคณะครู นักเรียนโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบต้อนรับ

โรงเรียนสัตหีบ เป็นสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ เป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกองทัพเรือ ทั้งในและนอกประจำการ ที่ย้ายมารับราชการในพื้นที่อำเภอสัตหีบ

โดย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ .2479 ปัจจุบันได้ดำเนินการมาแล้ว 84 ปี ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

และจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS (English for Intertrade Studies) ซึ่งได้รับการอนุมัติ จากกระทรวงกลาโหม ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของกระทรวงกลาโหม โรงเรียนสัตหีบแบ่งเป็น 2 พื้นที่ประกอบด้วยเขตฐานทัพเรือสัตหีบ และเขตกองเรือยุทธการ

ปัจจุบันมีข้าราชการ ที่มาช่วยปฏิบัติงานจำนวน 15 นาย ครูและบุคลากรจำนวน 165 คน นักเรียน 2,317 คน และมีห้องเรียนทั้งสิ้น 86 ห้อง สัดส่วนบุตรหลานข้าราชการกองทัพเรือกับบุคคลทั่วไปร้อยละ 65 : 35

ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเอกชนต้นแบบ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และได้รับการสนับสนุนเงินบริจาค จาก บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) จำนวน 5 ล้านบาท บริษัท WHA คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จำนวน 4 ล้านบาทรวมเป็นเงิน 9 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนา โรงเรียนสัตหีบ สวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ และเขตกองเรือยุทธการให้เป็นโรงเรียนเอกชนต้นแบบ EEC ในระดับอนุบาลประถม และมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ให้นักเรียนมีทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี และการประกอบอาชีพรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

รวมถึงเป็นค่ายกิจกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

สวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือจำเป็นต้องจัดหาปรับปรุง ห้องเรียนภาษาอังกฤษ และอุปกรณ์การสอนที่มีความพร้อมและทันสมัยเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยได้จัดหาอุปกรณ์ Smart classroom

พร้อมติดตั้ง ซึ่งแบ่งออกเป็นห้อง Fully Smart classroom จำนวน 2 ห้อง ห้อง Moderate Smart Classroom จำนวน 2 ห้องและห้อง Mini Smart classroom จำนวน 2 ห้อง ซึ่งมีความพร้อมในการรองรับการเรียนการสอนเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะวิชา Coding

ซึ่งโรงเรียนสัตหีบ ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 3 โรงเรียนนำร่องของจังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน Coding ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล วิชา Codind เป็นการฝึกให้นักเรียนคิดเชิงระบบ เป็นขั้นตอน ตลอดจนการริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการดำเนินการ ดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา และได้จัดให้มีพิธีเปิดในวันนี้

error: Content is protected !!