วันจันทร์, 12 เมษายน 2564

Smart Classroom

2 เด็กเก่ง ทำทหารเรือ อึ้ง!!
Speak English,Chinese
ต้อนรับ “บิ๊กลือ-นายกฯอ้อย”

เปิด ห้องเรียนอัจฉริยะ
โรงเรียนสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
รร.ต้นแบบ
ได้ทั้ง ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
รองรับ พื้นที่EEC
ห้องเรียนอัจฉริยะ
“น้องข้าวตุ๋น-น้องดีบุก” เด็กป.1

.
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เปิดห้อง Smart Classroom ของ โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี

โดยมี พลเรือเอก อรัญ. นำผล. ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ในฐานะ ประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ และคณะครู นักเรียนโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบต้อนรับ

โรงเรียนสัตหีบ เป็นสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ เป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกองทัพเรือ ทั้งในและนอกประจำการ ที่ย้ายมารับราชการในพื้นที่อำเภอสัตหีบ

โดย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ .2479 ปัจจุบันได้ดำเนินการมาแล้ว 84 ปี ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

และจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS (English for Intertrade Studies) ซึ่งได้รับการอนุมัติ จากกระทรวงกลาโหม ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของกระทรวงกลาโหม โรงเรียนสัตหีบแบ่งเป็น 2 พื้นที่ประกอบด้วยเขตฐานทัพเรือสัตหีบ และเขตกองเรือยุทธการ

ปัจจุบันมีข้าราชการ ที่มาช่วยปฏิบัติงานจำนวน 15 นาย ครูและบุคลากรจำนวน 165 คน นักเรียน 2,317 คน และมีห้องเรียนทั้งสิ้น 86 ห้อง

สัดส่วนบุตรหลานข้าราชการกองทัพเรือกับบุคคลทั่วไปร้อยละ 65 : 35

ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเอกชนต้นแบบ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และได้รับการสนับสนุนเงินบริจาค จาก บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) จำนวน 5 ล้านบาท บริษัท WHA คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จำนวน 4 ล้านบาทรวมเป็นเงิน 9 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนา โรงเรียนสัตหีบ สวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ และเขตกองเรือยุทธการให้เป็นโรงเรียนเอกชนต้นแบบ EEC ในระดับอนุบาลประถม และมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ให้นักเรียนมีทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี และการประกอบอาชีพรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

รวมถึงเป็นค่ายกิจกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

สวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือจำเป็นต้องจัดหาปรับปรุง ห้องเรียนภาษาอังกฤษ และอุปกรณ์การสอนที่มีความพร้อมและทันสมัยเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยได้จัดหาอุปกรณ์ Smart classroom

พร้อมติดตั้ง ซึ่งแบ่งออกเป็นห้อง Fully Smart classroom จำนวน 2 ห้อง ห้อง Moderate Smart Classroom จำนวน 2 ห้องและห้อง Mini Smart classroom จำนวน 2 ห้อง

ซึ่งมีความพร้อมในการรองรับการเรียนการสอนเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะวิชา Coding

ซึ่งโรงเรียนสัตหีบ ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 3 โรงเรียนนำร่องของจังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน Coding ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล วิชา Codind เป็นการฝึกให้นักเรียนคิดเชิงระบบ เป็นขั้นตอน ตลอดจนการริเริ่มสร้างสรรค์โดยการดำเนินการ ดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา และได้จัดให้มีพิธีเปิดในวันนี้

error: Content is protected !!