วันเสาร์, 10 เมษายน 2564

แม่บ้าน ทบ.ร่วมแรง ร่วมใจ!

20 ก.ค. 2020
105

“อาจารย์ อ้อ”
หลังบ้าน “บิ๊กแดง”
นำทีม แม่บ้านทหารบก”
ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน
“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
สานต่อพระราชปณิธาน “ร.9-ร.10”

.
.
“อ.อ้อ” รศ.กฤษติกา คงสมพงษ์. นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก นำทีม แม่บ้านทบ. ทุกกองทัพภาค ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในการพัฒนา วัดชลประทานรังสฤษดิ์

รศ.กฤษติกา ระบุว่า เพื่อให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของทุกคน “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์” เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทย มีความรักสามัคคี มีจิตสาธารณะร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ให้แก่สังคม ชุมชนและประเทศชาติ

ทั้งนี้ ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนในความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

ในปัจจุบันโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์” ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และขยายขอบข่ายไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ

อีกทั้งได้สร้างผู้มีจิตอาสาที่เข้มแข็งเป็นพลังในการช่วยเหลือดูแลสังคมเป็นจำนวนมากอันเป็นการสานต่อพระราชปณิธานของพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมกิจกรรม

สมาคมแม่บ้านทบ. และแม่บ้าน กองทัพภาคต่างๆ ได้มาร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมาน เสียสละเอื้อเฟื้อ น้ำใจต่อกัน

“ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และขอให้ปฎิบัติภารกิจของแต่ละคน ตามกำลังความสามารถ และความพร้อมของสุขภาพร่างกาย ให้มีความปลอดภัย ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อให้การปฎิบัติงานครั้งนี้ สำเร็จรู้ล่วงด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์” รศ.กฤษติกา กล่าว

error: Content is protected !!