วันพุธ, 14 เมษายน 2564

ผู้เชี่ยวชาญทะเล!!

15 ก.ค. 2020
409

“อจชล.” โดย”สมช.”
เดินหน้า จัดการความรู้ทางทะเล
ตั้ง 3 นายพลเรือ -1 ผช.ศาสตราจารย์
ผู้เชี่ยวชาญทะเล
นำทีม 4 คณะทำงาน ทั้ง ด้านความมั่นคง-มั่งคั่งและยั่งยืน-กฎหมาย-การประชาสัมพันธ์
พร้อมตั้ง “แพนเค้ก” เป็น “ทูตทะเล” เปิดเพจ “ทะเลไทย by แพนเค้ก” เป็นสื่อให้ความรู้ทางทะเล ทุกมิติ ในทุกรูปแบบ เตรียมจัดปฐมนิเทศ 16 กค.นี้ “พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา” เลขาฯสมช. เปิดความมั่นคง ทางทะเล

….
“พลเรือเอก สุรินทร์ เริงอารมณ์
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมศักดิ์ ยีมิน – พลเรือตรี ศิริวัฒน์ ธนะเพทย์-พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ “ ร่วมทีม ช่วยงาน “อจชล.” ครอบคลุมทุกด้าน ทุกมิติของทะเล
.
.
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จัดการประชุมปฐมนิเทศ โดย อนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(อจชล.)

ทั้งนี้ อจชล. ได้ตั้ง 4 คณะทำงาน
เสริมแกร่งงานความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนทะเลไทย ชูแนวคิด “ทะเลไทย คนไทยไม่รู้” ร่วมปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้านทะเล

ซึ่งเป็นตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (พรบ.ศรขล.)

พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ ประธาน คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของ อจชล. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยว่า สมช.จัดประชุมปฐมนิเทศ ให้คณะทำงานใน อจชล. ทำหน้าที่การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของ อจชล. ในการจัดการองค์ความรู้ทางทะเล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)

ได้แก่ 1.การเลือกสรร กลั่นกรอง และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่มีอยู่
2. การสร้างองค์ความรู้
3. การเผยแพร่องค์ความรู้ และเพื่อให้ภารกิจของ อจชล. สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม

โดยจัดตั้งคณะทำงานรวม 4 คณะบทบาทและภารกิจดังนี้
​1. คณะทำงานด้านความมั่นคง โดยมี พลเรือเอก สุรินทร์ เริงอารมณ์ เป็นประธาน โดยจะศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางทะเลทั้งในมิติภายในและภายนอกประเทศ (Maritime Safety at Sea) ครอบคลุมมาตรการความปลอดภัยของการใช้ประโยชน์ทางทะเล การติดตามการใช้ประโยชน์ทางทะเล (Awareness) และ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทะเล รวมการค้นหาและช่วยเหลือทางทะเล (Maritime SAR) ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและเกิดจากมนุษย์

​2. คณะทำงานด้านความมั่งคั่งและยั่งยืน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมศักดิ์ ยีมิน เป็นประธาน โดยจะเริ่มระยะเร่งด่วน 90 วัน จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และตัวชี้วัดระดับการบริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่เหมาะสม ส่วนในระยะกลาง 3 ปี กำหนดจัดทำข้อเสนอแนะเชิงโยบายในการจัดการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน (อ่าวไทยรูปตัว ก) และแผนระยะยาว 15-20 ปี จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแสวงผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนทั้งในและนอกน่านน้ำของประเทศไทย

​3. คณะทำงานด้านกฎหมาย โดยมี พลเรือตรี ศิริวัฒน์ ธนะเพทย์ เป็นประธาน กำหนดแผนการดำเนินงานเป็น 2 ส่วนคือ 1.การสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัย การศึกษารูปแบบการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเลและการศึกษาสถานะของประเทศไทยภายหลังการให้สัตยาบันรับรองการเข้าเป็น ภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the Law of the Sea: UNCLOS) ค.ศ. ๑๙๘๒ ซึ่งมีสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ 2.การศึกษาวิจัยประเด็นใหม่ ๆ ที่มีนัยยะสำคัญต่อเรื่องกฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล

​4. คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยมี พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ เป็นประธาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ อจชล. สร้างการรับรู้ภารกิจและบทบาทสำคัญ เผยแพร่ข้อมูลจากการศึกษาวิจัย โดยจะทำหน้าที่ในการศึกษา วิจัย ในประเด็นที่ อจชล. มอบหมาย รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาต่อ อจชล. ในประเด็นที่เกี่ยวข้องทางทะเล

พร้อม เผยแพร่เนื้อหาจากหนังสือ “ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” ที่จัดทำโดย อจชล.สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แลประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของปัญหาทางทะเล

พร้อมเปิดช่องทางการสร้างการรับรู้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ก โดยใช้ชื่อบัญชี “ทะเลไทย by แพนเค้ก”

ในการแต่งตั้งคณะทำงานทั้ง 4 คณะ ยังได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ โดย พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดการปฐมนิเทศ

โดยมี ศาสตราจารย์ เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ประธาน อจชล. อนุกรรมการ อจชล. คณะทำงานทั้ง 4 คณะ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการปฐมนิเทศเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจ รวมถึงทิศทางการดำเนินงานของคณะทำงานภายใต้ อจชล.

โดยบทบาทสำคัญของคณะทำงานทั้ง 4 คณะ จะร่วมกันขับเคลื่อนผลักดัน ส่งเสริม สร้างแรงกระตุ้นและร่วมกันปลุกพลังให้คนไทยเรียนรู้ตระหนักและหวงแหนท้องทะเลไทย ภายใต้แนวคิด “ทะเลไทย คนไทยไม่รู้“

​ทั้งนี้ อจชล.เป็นกลไกภายใต้คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒

สำหรับ บิ๊กช้าง พลเรือเอก สุรินทร์ เริงอารมณ์ ประธานคณะทำงานมั่นคงอดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และอดีต เสธ.ทร. เป็น เตรียมทหารรุ่นที่ 6 รุ่นเดียวกับ พล.อ.ประวิตร ส่วน พลเรือตรี ศิริวัฒน์ ธนะเพทย์ เป็น อาจารย์ รร. เสนาธิการทหารเรือ ส่วนทพลเรือเอกจุมพล เป็น อดีต รองปลัดกลาโหม

error: Content is protected !!