วันพุธ, 14 เมษายน 2564

กองทัพอากาศ แจง เรื่อง กฏสากล ของ การขอบินผ่าน หรือการขอลงจอด อากาศยาน ในประเทศไทย

กองทัพอากาศ
แจง เรื่อง กฏสากล ของ การขอบินผ่าน หรือการขอลงจอด อากาศยาน ในประเทศไทย
มี คำสั่ง คมนาคม
ให้อำนาจ ทอ. ในการอนุมัติ
รวมทั้งตอนนี้ มี พรก.ฉุกเฉิน-คำสั่ง ศบค.
สถานทูตประเทศ ที่ต้องการลงจอด ต้องประสานผ่าน กระทรวงการต่างประเทศ -กต.ทำหนังสือถึง ทอ. เพื่อขออนุมัติ ภายใต้ ความมั่นคงปลอดภัยทางการทหาร-ความเป็นพันธมิตร:พันธะทางทหารที่มีต่อกัน- เมื่ออนุมัติ แล้ว ส่งให้ กต.ประสาน สถานทูตประเทศนั้นๆ ในเรื่องสนามบินปลายทาง และข้อปฏิบัติ เรื่องโรคติดต่อ การควบคุมดูแล โดยมี EOC สนามบิน ตรวจคัดกรองโรค-ส่งเข้าที่พักState Quarantines/Local Quarantine และดูแลควบคุม
ยัน การขอลงจอด เป็นเรื่องปกติ สากล
เผย เครื่องบินทอ.ไทย ก็ขอแวะพัก ในประเทศ ที่เป็นเส้นทางผ่าน ในกรณีบินไกล ได้ เช่นกัน

.
กองทัพอากาศ. เผยแพร่เอกสาร ที่เป็นหลักการ การขอบินผ่าน และขึ้น ลงในประเทศไทย มีขั้นตอน ดังนี้

– สถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ส่งคําขอไปยังกระทรวงต่างประเทศ (กต.)

– กต. พิจารณาเหตุผลความจําเป็นและทําหนังสือถึง กองทัพอากาศเพื่อขออนุมัติให้เครื่องบินทางทหารบินผ่านและขึ้นลงในประเทศไทย ภายใต้ข้อพิจารณาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางการทหาร/ความเป็น พันธมิตร:พันธะทางทหารที่มีต่อกัน

– กองทัพอากาศพิจารณา กฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติทางทหารสอดรับกับอํานาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ

โดยมี หัวข้อการพิจารณา ดังนี้

1.การบินผ่าน และขึ้นลงในประเทศไทยอยู่ในความดูแลของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย และ ศูนย์ยุทธการทางอากาศ กองทัพอากาศ ซึ่งเป็นไปตามกฎการบินสากล และไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

2.คําสั่ง คค.ที่ 90/2553 ลง 24 มีนาคม 2553 เรื่องมอบอํานาจตามมาตรา 29 แห่งพ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 ในการลงนามแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

3.อาศัยอํานาจตามความในมาตรา5 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 พระราชกําหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 3 การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็น อากาศยาน เรือ รถยนต์ หรือพาหนะอื่นใด หรือในการใช้เส้นทางคมนาคม ไม่ว่าทางอากาศ ทางน้ํา หรือทางบก ยกเว้นเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ที่ประจํายานพาหนะ ซึ่งจําเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ และมีกําหนดเดินทางออกชัดเจน

– เมื่อกองทัพอากาศพิจารณาและลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศ ดําเนินการต่อไป

– กระทรวงการต่างประเทศส่งเรื่องให้สถานเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆ

– สถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ดําเนินการประสานสนามบินปลายทาง

– สถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ กับกระทรวงการต่างประเทศจะต้องประสานกันเรื่องการป้องกัน โรคติดต่อให้เป็นไปตามพรก.ฉุกเฉินและตามประกาศ/ข้อบังคับของศบค.

– ในการดําเนินการพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จะมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยาน (EOC) ตรวจคัด กรองโรคติดต่อ และการดําเนินการด้าน State Quarantines/Local Quarantine ในการดูแลควบคุม ต่อไป

ภารกิจอากาศยานอียิปต์เป็นภารกิจบินเดินทางประจำในลักษณะของการบินของอากาศยานของรัฐ/State Aircraft จากต้นทางถึงปลายทาง เป็นความชอบธรรมทางกฎหมาย ในการขอลงจอดเพื่อเติมน้ำมัน พักเครื่องและลูกเรือ เฉกเช่น การบินของอากาศยานของประเทศไทย ที่สามารถจะประสานขอลงจอด พักเครื่องและลูกเรือ ในระหว่างต้นทาง ถึงปลายทางได้

Fb.Wassana Nanuam
ภาพ:Jetphoto, เครื่องบิน C130 ทอ.อียิปต์

error: Content is protected !!