วันเสาร์, 17 เมษายน 2564

ปฏิบัติการ โซเชี่ยลฯ

13 ก.ค. 2020
135

ทบ.แจง คนเรียน รด.ผู้ปกครองต้องเซ็นเอกสารยินยอม 3 ข้อ ตามระเบียบทำมายาวนาน กว่า50 ปี
ไม่เคยมีปัญหาหลังโซเขี่ยลฯ แขร์ วิจารณ์หนัก ยัน ไม่ได้จำกัดสิทธิ์การฟ้องร้องตามกฎหมาย-แพ่ง- อาญา หากมีความเสียหายเกิดขึ้น

จากกรณีโซเชี่ยลฯ แชร์ ทวิตเตอร์ ลงเอกสารให้ผู้ปกครอง เซ็นยืนยอม ก่อจะเรียนและฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หรือ ร.ด.ที่ทำให้กังวล ว่า อาจบาดเจ็บ เสียชีวิต ในการฝึกโดยเฉพาะในข้อ 3 ที่ระบุไว้ว่า “หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ผู้ปกครองไม่ติดใจจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ และกองทัพบก นั้น

พันเอก วินธัย สุวารี โฆษก ทบ. ชี้แจงว่า การเข้าเรียนวิชาทหาร ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 นั้น ได้ระบุกำหนดคุณสมบัติไว้ว่า

บุคคลผู้ประสงค์จะเข้าศีกษา จะต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป และสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป)

ที่สำคัญคือ ผู้สมัครต้องมีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรค มีสภาพร่างกาย หรือจิตใจ ที่ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร

เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ฯ ฉบับดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2525 ทางกองทัพบกจึงได้กำหนดระเบียบของการรายงานตัวเข้าศึกษาโดยให้ผู้ปกครองเซ็นต์ยินยอม

มีรายละเอียดอยู่ 3 ประการคือ ประการแรก ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ยินยอมให้รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร

ประการที่2 ผู้ปกครองต้องยืนยันว่า นศท. ผู้นี้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ สามารถเข้าฝึกวิชาทหารได้ตามหลักสูตรที่กำหนด

ประการที่3 คือ หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ผู้ปกครองไม่ติดใจจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ และกองทัพบก ซึ่งตามที่ระบุนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องในทางอาญา

ซึ่งทางผู้ปกครองต้องมั่นใจในคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาว่ามีความพร้อมจริง เพราะกระบวนเข้ารับการศึกษานี้ดำเนินการในลักษณะด้วยความสมัครใจ

หากผู้ปกครองให้ข้อมูลไม่ตรงข้อเท็จจริง อาจทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะกับบุคคลนั้น

ทั้งนี้เพื่อความเสมอภาค และความคุ้มครองในด้านกฎหมาย ทั้งต่อตัวนักศึกษาฯ เจ้าหน้าที่ และ กองทัพบก

เอกสารดังกล่าวไม่ได้ไปจำกัดสิทธิ์การฟ้องร้องตามกฎหมายทั้งในทางแพ่ง และ อาญา หากมีความเสียหายเกิดขึ้น

ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่อดีต จนปัจจุบัน กว่า 50 ปีมาแล้ว ยังไม่เคยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายใด ๆ

อย่างไรก็ตาม ในการฝึกวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหารทางผู้บังคับบัญชา ได้ให้ความสำคัญอย่างมากมาตลอดในเรื่องของความปลอดภัย

error: Content is protected !!