วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

“น่านฟ้าโมเดล 2020”

“ผบ.ทอ.”ผุดโครงการ “น่านฟ้าโมเดล 2020”
ใช้ กำลังทหาร-ยุทโธปกรณ์ ช่วยแก้ปัญหาป่าไม้ แหล่งน้ำ ธรรมชาติ
เล็ง แก้ป่าหัวโล้น จังหวัดน่าน

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ทำโครงการ “น่านฟ้าโมเดล 2020” มุ่งหวังผนึกกำลังกับภาคีเครือข่าย

โดยนำขีดความสามารถ ยุทโธปกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ เข้าสนับสนุนแก้ไขปัญหาป่าหัวโล้นจังหวัดน่าน อันเป็นป่าต้นน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงแม่น้ำเจ้าพระยาอันเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศ

โดยได้น้อมนำศาสตร์พระราชา และแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นหลักการสำคัญในการแก้ไขปัญหา พร้อมให้เกิดการพัฒนาผืนป่า แหล่งน้ำ และคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน

โดยมี พลอากาศตรี ณรงค์ อินทชาติเป็นหัวหน้าคณะทำงานโครงการ “น่านฟ้าโมเดล 2020”

โดยนำคณะทำงานฯ ไปพบพลตรี สมชาย ทาวงศ์มา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 , ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ กรจิระเจริญ นายอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน , พันเอก พงษ์ศิริ พงศ์อริยะ ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดน่าน รวมถึงส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และภาคีเครือข่าย ณ จังหวัดน่าน เพื่อประสานงานและเตรียมนำร่องโครงการ ฯ ณ พื้นที่ ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พลอากาศตรี ณรงค์ กล่าวว่า กองทัพอากาศไม่ได้มีภารกิจแต่เฉพาะด้านความมั่นคงของชาติ แต่เราให้ความสำคัญกับความมั่นคงของพี่น้องประชาชนหรือ human security ด้วย คือประชาชนต้องมีวิถีการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้ และต้องมีความสุข

โครงการน่านฟ้าโมเดล จึงเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ ทั้งเรื่องของป่า แหล่งน้ำ และคนไปพร้อมกัน

ซึ่งกองทัพอากาศ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีขีดความสามารถ มีเทคโนโลยี และมีเครื่องมือที่ทันสมัย ทั้งการลาดตะเวนถ่ายภาพทางอากาศและอวกาศ เพื่อนำมาจัดทำแผนที่ภูมิสารสนเทศ 3 มิติ (GIS) ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศ แหล่งน้ำ ทิศทางการไหลของกระแสน้ำ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดพื้นที่ปลูกป่า การจัดระบบให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ การสร้างฝายหิน การสร้างธนาคารน้ำ

นอกจากนี้ เรามีอากาศยานหลายแบบ อากาศยานไร้คนขับทั้ง UAV และ โดรน ซึ่งเราจะพัฒนาดัดแปลงให้สามารถนำแคปซูลเมล็ดพันธุ์พืชไปหว่านปลูกในพื่นที่ป่าเสื่อมโทรมที่คนเราเข้าไปไม่ถึง

พร้อมจัดทำฝนหลวงเพื่อบำรุงป่าที่เราปลูกและเติมน้ำให้กับแหล่งต้นน้ำ สำหรับด้านของคน

จะร่วมกับส่วนราชการและภาคีเครือข่าย เข้าพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง 3 ช่วงวัยคือ วัยเด็ก วัยทำงาน และผู้สูงอายุ เน้นด้านการศึกษา การสร้างงานสร้างรายได้ และการสร้างเสริมสุขภาพ ต่อไป

กองทัพอากาศ ได้สำรวจและกำหนดพื้นที่ต้นแบบเป็นพื้นที่บ้านหนอง ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยจัดสรรพื้นที่ 3,500 ไร่ สำหรับเป็นพื้นที่ปลูกป่าด้วยการโปรยแคปซูลเมล็ดพันธุ์พืชจากอากาศยาน พื้นที่อีก 40 ไร่ สำหรับการปลูกกล้าไม้และการปลูกป่าด้วย UAV และโดรน

รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องชุมชนบ้านหนองอย่างเป็นระบบ โดยพร้อมเริ่มดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดแนวทางต้นแบบภายในกันยายน 2563 นี้

พลอากาศตรี ณรงค์ อินทชาติ หัวหน้าคณะทำงาน พร้อมด้วย พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี พลอากาศตรี ชาตรี พรหมพันธ์กรณ์ และเจ้าหน้าที่ทำงาน ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเตา ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จว.น่าน เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการ “เสริมป่า สร้างแหล่งน้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิต” ตามโครงการ “น่านฟ้าโมเดล 2020”

ผลการประชาคม ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชน ต่างพร้อมใจให้ความร่วมมือกับกองทัพอากาศ ตามแนวทาง “น่านฟ้าโมเดล 2020”

อีกทั้งได้ชี้แจงข้อปัญหา ให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงความต้องการด้านต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่คณะทำงาน

สำหรับข้อปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนที่นอกเหนือขอบเขตการดำเนินการของกองทัพอากาศ ทางคณะทำงานจะประสานบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อทำให้ชุมชนบ้านหนอง บ้านหนองเตา ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จว.น่าน เป็นชุมชนต้นแบบตามแนวทาง “น่านฟ้าโมเดล 2020” ต่อไป

error: Content is protected !!