วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

ผบ.ทบ. นักบิน

08 ก.ค. 2020
138

“บิ๊กแดง” สวมชุด นักบิน สวมหมวก ทม.รอ. ทำพิธีรับ อากาศยานพระราชทาน เครื่องบิน Cessna 182T ที่ ร.10 ทรงพระราชทาน 3 เครื่อง
ให้ กองทัพบก

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก สวมชุดนักบิบ ทำพิธี
รับอากาศยานพระราชทานแบบ Cessna 182T จำนวน 3 เครื่อง เข้าประจำการในกองทัพบก เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันประเทศ และช่วยเหลือประชาชน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของข้าราชการกองทัพบก

อากาศยานแบบ Cessna 182T ที่รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นี้ ผลิตโดยบริษัท Textron Aviation ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเครื่องบินแบบเครื่องยนต์ลูกสูบ จำนวน 1 เครื่องยนต์ 4 ที่นั่ง สมรรถนะสูง มีความทันสมัย ประหยัดเชื้อเพลิง ซ่อมบำรุงง่าย บินได้นาน มีความคล่องตัวสูง สามารถบินลาดตระเวนตรวจการณ์ทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และสามารถลงในพื้นที่เป็นลานที่ไม่ใช่สนามบินได้

โดยมีคุณลักษณะขีดความสามารถที่สำคัญ คือ
• พิสัยบิน หรือ ระยะปฏิบัติการบิน 1,695 กิโลเมตร
• ความเร็วสูงสุด 280 กิโลเมตร/ชั่วโมง
• ความเร็วบินเดินทาง 269 กิโลเมตร/ชั่วโมง
• เพดานบิน (ความสูงขณะบินเดินทาง) 5,500 เมตร
• น้ำหนักบรรทุก 503 กิโลกรัม (ประมาณ ครึ่งตัน)

เครื่องบินนี้ กองทัพบกสามารถนำไปใช้ในภารกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชน สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น กล้องถ่ายภาพ เครื่องขยายเสียง ทั้งนี้ ภารกิจที่สามารถนำอากาศยานไปใช้งาน ได้แก่
• การบินลาดตระเวนและตรวจการณ์ทางอากาศ เพื่อตรวจสอบ/ยืนยัน/พิสูจน์ทราบ สนับสนุน กองกำลังป้องกันชายแดน ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้, การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย, การลักลอบขนยาเสพติด และการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ ในพื้นที่ชายแดน ป่า/เขา ภูมิประเทศยากลำบาก
• การส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ (รับ-ส่ง ผู้บาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากพื้นที่แนวหน้าไปยังโรงพยาบาลส่วนหลัง)
• การค้นหาช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยเมื่อเกิดสาธารณภัย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
• การปฏิบัติการบินสนับสนุนให้กับส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น
กองทัพบก มีแผนจะบรรจุมอบอากาศยานแบบ Cessna 182T ให้กับ กองพันบินที่ 21 ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของศูนย์การบินทหารบก มีที่ตั้งอยู่ ณ ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี


กองทัพบก จะพิจารณาใช้อากาศยานที่ได้รับพระราชทานมานี้ ให้ได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด สมดังปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้พระราชทานให้กองทัพบกไว้ใช้ในราชการ

ทั้งนี้ กองทัพบก ยังคงยืนหยัดและดำรงความมุ่งหมายในการปฏิบัติภารกิจตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ในการป้องกันประเทศ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ของประเทศชาติ และประชาชน ให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป

error: Content is protected !!