วันเสาร์, 10 เมษายน 2564

ทัพอากาศ เตรียมส่ง ทัพ Drone UAV AEROSTAR – MINI UAV แบบ VTOL และ QUAD Rotorช่วย ก.คมนาคม บินสำรวจสภาพการจราจร บนเส้นทางคมนาคมสายหลัก

ทัพอากาศ
เตรียมส่ง ทัพ Drone
UAV AEROSTAR – MINI UAV แบบ VTOL และ QUAD Rotorช่วย ก.คมนาคม
บินสำรวจสภาพการจราจร บนเส้นทางคมนาคมสายหลัก
พร้อมส่งสัญญาณภาพแบบ Real Time ไปยังกองอำนวยการร่วมฯ กรมทางหลวง
อำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงวันหยุดยาว 4-7 กค.นี้
เตรียมต่อยอด อีกหลายมิติ

พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า ในห้วงวันหยุดต่อเนื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 4 – 7 กรกฎาคม 2563นี้

กองทัพอากาศ ร่วมกับ กระทรวงคมนาคม และตำรวจทางหลวง ปฏิบัติภารกิจอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในการเดินทาง ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

กองทัพอากาศ ได้สนับสนุนอากาศยานไร้คนขับ (UAV) แบบ AEROSTAR และ MINI UAV ทั้งแบบ VTOL และ QUAD Rotor บินสำรวจสภาพการจราจรบนเส้นทางคมนาคมสายหลักที่มีสถิติการใช้รถใช้ถนนหนาแน่น

โดยวางแผนปฏิบัติการบินสำรวจในเส้นทางขาออก วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 บริเวณถนนเอเชีย ถนนมิตรภาพ และทางต่างระดับบางปะอิน

ส่วนการบินสำรวจในเส้นทางขาเข้า จะทำการบินวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 บริเวณถนนเอเชีย ถนนมิตรภาพ และทางต่างระดับสระบุรี

อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ของกองทัพอากาศ มีขีดความสามารถในการบินถ่ายภาพ พร้อมถ่ายทอดสัญญาณภาพมายังภาคพื้นได้แบบ Real Time

ภารกิจในครั้งนี้จะเชื่อมโยงข้อมูลกับกองอำนวยการร่วม ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์บริหารจราจรและอุบัติเหตุ กรมทางหลวง

โดยจะทำการบินสำรวจสภาพการจราจรในเส้นทางที่กำหนด เพื่อให้หน่วยเกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้บริหารจัดการจราจรในภาพรวม

อีกทั้งยังสามารถบินถ่ายภาพและระบุพิกัดอุบัติเหตุบนถนน เพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้รับผิดชอบสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที

โดยการสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้ กองทัพอากาศได้ปฏิบัติการโดยใช้แนวทางการปฏิบัติที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operation) เพื่อสนับสนุนและบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ให้สามารถปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันได้แก่ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงทรัพยากรบุคคล

นอกจากนี้ยังเป็นการนำทรัพยากรของกองทัพอากาศที่มี มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย และจะมีการขยายการใช้ประโยชน์ไปในกิจกรรมอื่นๆ เช่น การสนับสนุนอากาศยาน ภาพถ่ายทางอากาศ หรือภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาและติดตามความก้าวหน้าโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศที่สำคัญ ตามบันทึกความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศและกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ

ซึ่งมีการลงนามร่วมกัน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ระหว่าง พ.ศ.2563 – 2565 หากประสบผลสำเร็จจะพิจารณาขยายความร่วมมือในมิติอื่นๆ ต่อไป

ทั้งนี้ กองทัพอากาศพร้อมใช้ศักยภาพ คน ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยี ในการสนับสนุนงานรัฐบาล และช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายของ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ

error: Content is protected !!