วันพุธ, 14 เมษายน 2564

ราชกิจจา เผยแพร่ คำสั่ง ศบค. ไฟเขียว บุคคล 11 ประเภทจากต่างประเทศ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย เดินทางเข้าราชอาณาจักไทยได้

30 มิ.ย. 2020
168

ราชกิจจา เผยแพร่
คำสั่ง ศบค.
ไฟเขียว บุคคล 11 ประเภทจากต่างประเทศ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
เดินทางเข้าราชอาณาจักไทยได้
ตํามเงื่อนไข เงื่อนเวลา และหลักเกณฑ์ที่นายกฯกำหนด ทั้งกักตัว หรือใช้แิพลิเคชั่น
ห้าม คนติดโควิดฯเข้ามาทำการรักษาในไทย

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ข้อกําหนด ออกตํามควํามในมําตรํา๙แหง่พระรําชกําหนด กํารบริหํารรําชกํารในสถานกํารณฉ์ ุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๑๒)

ตํามที่ได้มีประกําศสถํานกํารณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวรําชอําณําจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖มีนําคม พ.ศ. ๒๕๖๓

และต่อมําได้ขยํายระยะเวลํากํารบังคับใช้ประกําศสถํานกํารณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป เป็นครําวท่ี ๓ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎําคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

โดยที่สถํานกํารณ์กํารระบําดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 หรือโรคโควิด – 19 ยังคงมี ความรุนแรงในต่างประเทศ ประกอบกับจะมีกํารเดินทํางเข้ามาในรําชอําณําจักร

จึงจําเป็นต้องกําหนด มําตรกํารเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการจัดกํารคัดกรองของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ เจ้าพนักงํานควบคุมโรคติดต่อตํามมําตรกํารป้องกันโรค และเพื่อกํารควบคุมและป้องกันมิให้เกิด กํารระบาดระลอกใหม่ในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อําศัยอํานําจตํามความในมําตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดกํารบริหารรําชกํารในสถํานกํารณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมําตรํา ๑๑ แห่งพระรําชบัญญัติระเบียบบริหํารรําชกํารแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

นายกรัฐมนตรี จึงออกข้อกําหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรําชกํารทั้งหลําย ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กํารเดินทํางเข้ามาในรําชอําณาจักร ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของข้อกําหนด (ฉบับท่ี ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนําคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีกํารปิดช่องทํางเข้ามาในรําชอําณําจักร และ ให้ใช้ควํามต่อไปนี้แทน

“กํารเดินทํางจํากต่างประเทศเข้ามาในรําชอําณําจักร ไม่ว่าจะเป็นกํารใช้เส้นทํางคมนําคมทํางบก ทํางน้ํา หรือทํางอํากําศ หรือโดยกํารใช้ยํานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ เรือ อํากําศยําน หรือ ยํานพําหนะอื่นใดเพื่อเดินทํางเข้ามาในรําชอําณําจักร
ย่อมกระทําได้ โดยเป็นไปตํามเงื่อนไข เงื่อนเวลา และหลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรี หรือผู้มีอํานําจตามกฎหมํายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมํายว่าด้วย กํารเดินอํากําศและกฎหมํายว่าด้วยโรคติดต่อกําหนด เพื่อกํารป้องกันกํารระบําดของโรคและจัดระเบียบ จํานวนบุคคลที่เดินทํางเข้ามาในรําชอําณาจักรให้สอดคล้องกับควํามสํามํารถของเจ้าหน้ําที่ในการคัดกรองและกํารจัดสถํานที่ไว้แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต

สําหรับผู้โดยสํารหรือผู้เดินทํางเข้ามา ในรําชอําณําจักร ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้มีสัญชาติไทย
(๒) ผู้มีเหตุยกเว้น หรือเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้ําผู้รับผิดชอบในกํารแก้ไข สถํานกํารณ์ฉุกเฉินกําหนด อนุญําต หรือเชิญให้เข้ามาในรําชอําณําจักรได้ตํามควํามจําเป็น โดยอําจ กําหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาก็ได้

(๓) บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์กํารระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลหรือหน่วยงําน ของรัฐต่างประเทศซึ่งมาปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือบุคคลในหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตํามท่ี กระทรวงกํารต่างประเทศ
อนุญาตตํามควํามจําเป็น ตลอดจนคู่สมรส บิดํามารดาหรือบุตรของบุคคล ดังกล่าว
(๔) ผู้ขนส่งสินค้าตํามควํามจําเป็น แต่เมื่อเสร็จภํารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว
(๕) ผู้ควบคุมยํานพําหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจํายํานพําหนะซึ่งจําเป็นต้องเดินทํางเข้ามา ตํามภํารกิจและมีกําหนดเวลําเดินทํางออกนอกรําชอําณําจักรชัดเจน
(๖) ผู้ไม่มีสัญชําติไทย ซี่งเป็นคู่สมรส บิดํามํารดา หรือบุตรของผู้มีสัญชําติไทย
(๗) ผู้ไม่มีสัญชําติไทยซึ่งมีใบสําคัญถิ่นท่ีอยู่ในรําชอําณําจักรหรือได้รับอนุญําตให้มีถิ่นที่อยู่ ในรําชอําณําจักร
(๘) ผู้ไม่มีสัญชําติไทยซึ่งมีใบอนุญําตทํางํานหรือได้รับอนุญําตให้เข้ามําทํางํานในรําชอําณําจักรตามกฎหมําย ตลอดจนคู่สมรสหรือบุตรของบุคคลดังกล่าว
(๙) ผู้ไม่มีสัญชําติไทยซึ่งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษําของสถํานศึกษําในประเทศไทยท่ีทํางกํารไทย รับรองตลอดจนบิดํามํารดา หรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว ยกเว้นนักเรียนหรือนักศึกษําของโรงเรียน นอกระบบตํามกฎหมํายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือของสถํานศึกษําอื่นของเอกชนท่ีมีลักษณะคล้ายกัน
(๑๐) ผู้ไม่มีสัญชําติไทย ซึ่งมีควํามจําเป็นต้องเข้ามารับกํารตรวจรักษําพยําบําลในประเทศไทย และผู้ติดตํามของบุคคลดังกล่าว แต่ต้องไม่เป็นกรณีเข้ามาเพื่อกํารรักษําพยําบําลโรคโควิด – 19
(๑๑) ผู้ไม่มีสัญชําติไทย ซึ่งได้รับอนุญําตให้เดินทํางเข้ามาในรําชอําณําจักรตํามข้อตกลงพิเศษ (special arrangement) กับต่างประเทศ”

ข้อ ๒ มําตรกํารป้องกันโรคสําหรับผู้เดินทํางเข้ามาในรําชอําณําจักร ให้พนักงํานเจ้าหน้ําที่ หรือเจ้าพนักงํานควบคุมโรคติดต่อควบคุมดูแลให้ผู้ท่ีเดินทํางเข้ามาในรําชอําณําจักรปฏิบัติตํามเงื่อนไข เงื่อนเวลํา และหลักเกณฑ์ท่ีทํางรําชกํารกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

และให้ผู้ซึ่งพนักงํานเจ้าหน้าที่หรือ เจ้าพนักงํานควบคุมโรคติดต่อส่ังหรือกําหนดเป็นเงื่อนไขในกํารเดินทํางหรือกํารเข้ามาในรําชอําณําจักร รับกํารแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่และตํามระยะเวลาซึ่งทํางราชกํารกําหนด หรือปฏิบัติตํามระบบกํารตรวจสอบกํารเดินทํางในรําชอําณาจักร หรือการใช้แอปพลิเคชัน ติดตํามตัว เพื่อให้มํารับกํารตรวจหําเชื้อเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีกํารติดเชื้อก็ได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎําคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกําศ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรฐัมนตรี

error: Content is protected !!