วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“บิ๊กตู่” เตือน ! คนดี คนเก่ง คนกล้า ต้องเคารพกฎหมาย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

24 มิ.ย. 2020
207

เผย รัฐบาล พร้อมขับเคลื่อน “รวมไทย สร้างชาติ” สร้าง คนดี คนเก่ง คนกล้า
เคารพกฎหมาย และเข้าใจความเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้อง
เชื่อจะมีคนดี คนเก่งเข้าสู่ระบบการเมือง ร่วมกันพัฒนาประเทศ
“บิ๊กจิน” นำทีม กมธ.วุฒิสภา เข้าหารือ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ นำคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคม เพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน
ที่ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

โดยมี นายมหรรณพ เดชวิทักษ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่1 นายตวง อันทะไชย รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่2 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่3 นายชาญวิทย์ ผลชีวิน โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ ร่วมคณะ

เพื่อรับทราบนโยบายและความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาส สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืนและจัดทำแผนงานระดับต่าง ๆ สำหรับเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

พลเอกประยุทธ์ ได้ขอบคุณคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่ได้ร่วมกันทำงานช่วยกันขับเคลื่อนสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาส สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน

ซึ่งการทำงานต้องดูตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ไปจนถึงปลายทาง โดยเฉพาะต้นทางต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัว กลางทาง

เช่นสถาบันการศึกษาทั้งระบบและปลายทาง คือ การผลิตคนผ่านสถานบันต่าง ๆ ออกไปสู่สังคมในอาชีพต่าง ๆ เช่น นักการเมือง นักวิชาการ ผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ เป็นต้น

ดังนั้น การจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้าฯ ต้องมีแผนปฏิบัติและมาตรการรองรับที่ชัดเจนควบคู่ไปกับมิติอื่นๆ เช่น กีฬา กฎหมาย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

พลเอกประยุทธ์ ยังฝากช่วยกันหาแนวทางทำให้คนในสังคมคิดถึงผู้อื่นก่อนตนเอง

โดยเฉพาะคนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพสามารถช่วยคนอื่นได้ เช่น การเคารพและไม่รบกวนซึ่งกันและกันบนเสรีภาพที่มีอยู่ การเคารพกฎหมาย

พร้อมทั้งฝากไปถึงสถาบันการศึกษาและครูต้องมีวิธีการสอนแบบใหม่ในวิชาต่าง ๆ ให้น่าสนใจ ทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์ ศีลธรรม ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ฝึกให้รู้จักคิดวิเคราะห์ นำเทคโนโลยีดิจิทัล และสื่อต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้ในการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน การศึกษาตรงกับความต้องการของตลาดและการพัฒนาประเทศด้วย

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ กล่าวการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการสร้างคนดี คนเก่งฯ ว่า เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของ 4 คณะกรรมาธิการฯ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้าใจบริบทของประเทศไทย สถาบันชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และขับเคลื่อนให้สังคมช่วยกันผลักดันให้คนดี คนเก่ง และคนกล้า มีโอกาสในบทบาทต่าง ๆ ในสังคม ทั้งในระดับของผู้ปฏิบัติ และระดับของผู้ที่ออกนโยบาย
ซึ่งขณะนี้การทำงานของคณะกรรมาธิการฯ ใกล้ที่จะสำเร็จแล้ว

ทั้งนี้ พร้อมนำแนวคิดการทำงาน “รวมไทย สร้างชาติ” ดึงภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อให้มีคนดี คนเก่ง และคนกล้า มีโอกาสเข้าสู่สังคมพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

พลเอกประยุทธ์ ย้ำรัฐบาลพร้อมทำงานอย่างเต็มที่เพื่อประชาชน แม้บางเรื่องยังไม่สำเร็จในทันที เพราะต้องใช้เวลา เช่นเดียวกับการสร้างคนดี คนเก่ง และคนกล้า สู่สังคม

โดยขอให้เป็นผู้เคารพกฎหมาย และเข้าใจความเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้อง เชื่อมั่นจะมีคนดี คนเก่งเข้าสู่ระบบการเมือง ร่วมกันพัฒนาประเทศ

error: Content is protected !!