วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

สอยดาว มาร้อยบ่า

24 มิ.ย. 2020
674

กองทัพบกรับ นักเรียนนายร้อยจปร. เพิ่ม
รวม 315 นายหลัง “บิ๊กแดง” สั่งเปิด
English Programเตรียม สอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร
ในส่วนของทบ.
27 มิย.นี้ 8ศูนย์ ทั่วทุกภูมิภาค
มีผู้สมัคร เกือบ 1 หมื่นคน

มีรายงานว่า. กองทัพบก โดยโรงเรียนนายร้อย จปร. จะมีการรับนักเรียนนายร้อยเข้าเรียน จำนวนมากขึ้น 315 นาย
แบ่งเป็น
1.โปรแกรมปกติ เหมือนการสอบที่ผ่านมา ยอด 270 นาย
2.โปรแกรมเฉพาะ เน้นการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 45 นาย ตามแนวคิด พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.

หลังเลื่อนมาเพราะสถานการณ์โควิดฯ
จะมีการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของทบ. ด้านวิชาการ 27 มิย.นี้ ใน8 สนามสอบ ทั่วประเทศ ที่มีผู้สมัคร เกือบ 1 หมื่นคน

การสอบมี2 รอบ
รอบแรกเป็นการสอบภาควิชาการ 5 วิชาคือ คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เนื้อหาครอบคลุม ความรู้ตามหลักสูตรการกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยจะใช้ข้อสอบชุดเดียวแต่แยกการตรวจเพื่อประเมินผล 2 รูปแบบ

โปรแกรม1- กลุ่มทั่วไป เป็นโปรแกรมของนักเรียนเตรียมทหาร และนักเรียนนายร้อยฯ ตามหลักสูตรปกติ

ประเมินผล โดยคิดคะแนน -วิชาคณิตสาด 200 คะแนน วิทยาศาสตร์ 200 คะแนน สังคมศึกษาฯ 90 คะแนน ภาษาไทย 60 คะแนน ภาษาอังกฤษ 150 คะแนน รวม 700 คะแนน

โดยวิชาภาษาอังกฤษ ถ้าสอบได้คะแนนต่ำกว่า 30 ถือว่าไม่ผ่านการทดสอบในกลุ่มนี้

โปรแกรม2 -กลุ่มเฉพาะ- เป็นโปรแกรมของนักเรียนเตรียมทหาร และนักเรียนนายร้อยฯ ตามหลักสูตรเฉพาะ

เมื่อเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ต้องเข้ารับการศึกษาในโปรแกรมภาษาอังกฤษ

เมื่อเป็นนักเรียนนายร้อยต้องเข้ารับการศึกษาในสาขาวิชาที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือตามที่โรงเรียนกำหนด

ประเมินผลโดย คิดคะแนน วิชาคณิตศาสตร์ 200 คะแนน วิทยาศาสตร์ 200 คะแนน สังคมศึกษา 45 คะแนนภาษาไทย 30 คะแนน ภาษาอังกฤษ 150 คะแนน รวม 625 คะแนน

โดยวิชาภาษาอังกฤษ ถ้าสอบได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 40 ถือว่าไม่ผ่านการทดสอบในกลุ่มนี้

และไม่มีการเพิ่มคะแนนพิเศษใดๆ ทั้งสิ้น ให้คิดเฉพาะคะแนนสอบภาควิชาการในการจัดลำดับการประเมินผลเท่านั้น

 Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!