วันเสาร์, 17 เมษายน 2564

เผย “สายตรง”บิ๊กแดง”

22 มิ.ย. 2020
238

เผย “สายตรง”บิ๊กแดง”
ทหารร้องเรียน ความเดือดร้อน
70 – 80 %
เป็นเรื่องของสวัสดิการ -การเงิน
สั้ง กรมกิจการพลเรือนทหารบก เร่งPR
ย้ำให้ดูแลกำลังพล
เตรียมพร้อม ดูแล 14 โรงเรียนที่กองทัพบกอุปถัมภ์

.
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุม สรุปสถานการณ์ประจำวันผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ที่กองบัญชาการทหารบก

พันเอก วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เผยว่า พลเอกอภิรัชต์. กล่าวว่า จากนี้ไปกำลังเข้าห้วงการตรวจเลือกทหารกองประจำการ

ขอให้ผู้บังคับหน่วยที่เกี่ยวข้องลงไปกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด อย่าให้เกิดปัญหาหรือความไม่เรียบร้อย

ส่วนเรื่องการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 27 มิย. นี้นั้น ในส่วนของกองทัพบก ให้ผู้บังคับบัญชาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ลงไปกำกับดูแล อำนวยความสะดวก แก่บรรดานักเรียน และผู้ปกครอง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างเหมาะสม

และในห้วงของการเปิดเรียนที่กำลังจะมีขึ้นในส่วนของโรงเรียนที่กองทัพบกอุปถัมภ์ จำนวน 14 แห่ง ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปเตรียมการบริหารจัดระบบต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ตามมาตรฐานที่กำหนด

ทั้งในเรื่องอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และระบบการรับ-ส่งของผู้ปกครองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ส่วนในด้านกำลังพลต้องการให้ผู้บังคับบัญชาในระดับหน่วยปฏิบัติ หมั่นสร้างปฏิสัมพันธ์ โดยเข้าไปคลุกคลี พบปะพูดคุย อบรม ชี้แจง เล่นกีฬา หรือทำกิจกรรมร่วมกันตามรูปแบบวัฒนธรรมขององค์กรแบบดั้งเดิมให้มากขึ้น

สำหรับการร้องเรียนผ่านระบบสายตรง ผบ.ทบ. พบว่ายังมีเรื่องของความไม่เรียบร้อยในการดูแลสิทธิของกำลังพลที่เสียชีวิต และปลดพิการทุพพลภาพ

รวมถึงกำลังพลที่ลาออก ซึ่งถือเป็นงานในความรับผิดชอบของสายงานด้านกำลังพล และนายทหารการเงินของหน่วย

โดยจะมีการสรปุสถิติภายในเดือน ส.ค.63

และ พบว่าความเดือดร้อนของกำลังพล 70 – 80% เป็นเรื่องของสวัสดิการ ที่เกี่ยวข้องกับนายทหารการเงินของหน่วยเป็นส่วนใหญ่

ผู้บัญชาการทหารบก สั่งการให้สำนักเลขานุการกองทัพบก ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก กรมกิจการพลเรือนทหารบก ได้ประชาสัมพันธ์ช่องทาง “สายตรงผู้บัญชาการทหารบก” ผ่านเบอร์โทร 02-018-7330 เพื่อให้กำลังพลสามารถเข้าถึงได้กว้างขวางทั่วถึงมากขึ้น

error: Content is protected !!