วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

เปิดโฉม “ทหารสีกากี” ข้าราชการพลเรือนกลาโหม

กลาโหม เตรียมเปิดรับ พลเรือนเข้ามาเป็น “ข้าราชการพลเรือน​กลาโหม” ตค.นี้ โดยมีเครื่องแบบสีกากี ทั้งชาย-หญิง พร้อมเครื่องหมาย ยศ หลัง ครม. อนุมัติ แล้ว ชี้ น่าสนใจ ยศไหลลื่น กว่าทหาร

กระทรวงกลาโหม เตรียมเปิดรับ พลเรือนเข้ามาเป็น “ข้าราชการพลเรือน​กลาโหมในปีงบประมาณ 2564 แทน การรับพลเรือนเข้ามาเป็น ข้าราชการทหาร เพื่อลดจำนวน ข้าราชการทหาร อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปกองทัพ

พันเอก วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกลาโหม กล่าวว่า โดยกลาโหม เปิดรับทั้งหมด11กลุ่มงาน คือ
1.บริหารทรัพยากร​บุคคล
2.การแพทย์
3.นักวิชาการ นักเทคนิค อาจารย์ นักอุตุนิยมวิทยา​ นักแผนที่
4.การเงินบัญชี งบประมาณ
5.เทคโนโลยีสารสนเทศ​ การสื่อสาร
6.กฏหมาย
7.ประชาสัมพันธ์​และสวัสดิการ
8.ธุรการ เอกสาร
9.แผนและนโยบายระดับยุทธศาสตร์
10.การข่าวระดับยุทธศาสตร์
11.ด้านอื่นๆที่มีความสำคัญให้เข้ากับนโยบายตอนนั้น

ด้วยการ เปิดสอบ เอาคำแนนสอบมาวัดกัน ในปริญญา​ สาขาที่ตรงกับตำแหน่งเท่านั้น

และจากการคัดเลือก ในกรณีที่ตำแหน่งที่ว่าง ไม่มีคนสอบ ทั้งระดับปฏิบัติการ และผู้ทรงคุณวุฒิ​ โดยจะไปคัดมาจากพวกได้ทุนรัฐบาล เรียนดีเด่น หรือ คนที่มีความรู้ มีประสบการณ์​การทำงานนั้นมาก่อน

เหตุผลหนึ่ง ที่ ต้องรับมาเป็นข้าราชการพลเรือน​กลาโหม​ ก็เพื่อจะลดการใช้งบประมาณของกองทัพด้านกำลังพล

โดยรับ พลเรือน ตั้งแต่ อายุ18 ปีขึ้นไป โดยเมื่อแรก จะเริ่มชั้นยศไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ การศึกษา

โดยมี2 ระดับ คือ ปริญญาตรี ขึ้นไป และ ต่ำกว่า ปริญญาตรี โดยการเลื่อนระดับของข้าราชการพลเรือนกลาโหม จะ ไหลลื่น มากกว่า การเป็นทหาร โดย ระดับเทียบเท่า ตั้งแต่ ร้อยตรี-พันโท 6 ปี  นอกจากนี้ยังมีการออกแบบเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนกลาโหมทั้งชายและหญิง ในหลายภารกิจ พร้อมเครื่องหมายสังกัด

 

กำหนดให้ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกลาโหม มีดังนี้

1.ตำแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานบริหารราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ และตำแหน่งอื่นตามที่ กห. กำหนด

2.ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ได้แก่ ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานด้านอำนวยการ ปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการ รองหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการซึ่งมิใช่ตำแหน่งตาม 6.1 และตำแหน่งอื่นตามที่ กห. กำหนด

3.ตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามที่ กห. กำหนด เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น

4.ตำแหน่งประเภทการสอนหรือวิจัย ได้แก่ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามที่ กห. กำหนด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนหรือวิจัยในสถาบันการศึกษาสังกัด กห.

5.ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งตาม ข้อ1-4 ตามที่ กห. กำหนด

6 กำหนดให้ระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกลาโหม มีดังนี้

-ตำแหน่งประเภทบริหาร มีระดับต้น และสูง
-ตำแหน่งประเภทอำนวยการ มีระดับต้น และสูง

-ตำแหน่งประเภทวิชาการ มีระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ

-ตำแหน่งประเภทการสอนหรือวิจัย มีดังนี้

1) ประเภทครู (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนในสถาบันการศึกษาสังกัด กห.) มีระดับครู ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ

2) ประเภทคณาจารย์ (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนหรือวิจัยในสถาบันการศึกษาสังกัด กห. ที่ให้การศึกษาหรือจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา) มีระดับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์)

-ตำแหน่งประเภททั่วไป มีระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส และทักษะพิเศษ

 

 

 

error: Content is protected !!