วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

ปัด “ป.ย.ป.” คุย “นิรโทษกรรม”

19 มิ.ย. 2020
76

“บิ๊กป้อม” ชี้ การปรองดอง เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว แต่ไม่ตอบจะ เป็นรูปแบบไหน

.
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ( ป.ย.ป. ) ครั้งแรก ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่า ไม่ได้มีการพูดคุย เรื่องการนิรโทษกรรม

ส่วนเรื่องการปรองดองนั้น เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว

เมื่อถามถึง ขั้นตอนการขับเคลื่อนงานว่า จะเป็นแนวรูปแบบของพรรคการเมือง หรือกลุ่มต่างๆนั่น พลเอกประวิตร ไม่ตอบ

ขณะที่ ที่ประชุม“ ป.ย.ป.”ต่อ
ยอดงานชุดเก่า เน้นปรับปรุงกฎหมาย ให้ขับเคลื่อนต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ไม่ให้ป็นอุปสรรคต่อการทำงานของประชาชน

นาง พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง( สำนักงาน ป.ย.ป. ) แถลงผลการประชุม ว่า ในที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้ง คณะกรรมการขึ้นใหม่ 1 คณะ แทน 14 คณะเดิม คือ คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หรือตรากฎหมายเป็นไปด้วยความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

โดยจะใช้กฎหมายขับเคลื่อนและสนับสนุนส่งเสริมการปฏิรูป เน้นเรื่องลด ละ เลิก กฎหมายในการประกอบอาชีพ ที่เป็นอุปสรรคต่อประชาชน ป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ไม่ได้เป็นขัดแย้งกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช. )และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

แต่เป็นการบูรณาการข้อมูล ในการขับเคลื่อนให้รวดเร็ว

และที่สำคัญในวันนี้ เห็นชอบในหลักการ การปฏิรูปการศึกษา เช่น การพัฒนาเด็กเล็กและการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้ต่อยอดการทำงานที่ผ่านมา พร้อมประสานงาน ไปยังกระทรวง ทบวง และกรม เพื่อขับเคลื่อนงานและแก้ไขปัญหาต่อไป โดยทั้งหมดจะต้องรายงานความคืบหน้าปัญหาและอุปสรรคต่อคณะกรรมการ ป.ย.ป. เพื่อเสนอรายละเอียดต่อนายกรัฐมนตรี ต่อไป

error: Content is protected !!