วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

แม่ทัพเรือ มอบ 11 ผลงาน วิจัย ยอดเยี่ยม ยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยทร.

18 มิ.ย. 2020
308

 

ทหารเรือกรมสื่อสารฯคิด”บอร์ดวิเคราะห์เสียงใต้น้ำ” แยกแยะ เสียงเรือ ข้าศึก และ จำเสียงเรือเฉพาะลำ
ประมวลผลเสียงใต้น้ำ ครบวงจร…
แพทย์ทร. สร้าง Navy Wrist Support ใส่ข้อมือ ผู้ป่วย หลอดเลือดหัวใจ ใส่สายสวนหัวใจผ่านทาง หลอดเลือดแดง

.
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดงาน ยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยของ ทร. 2563 พร้อม มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล ให้นักวิจัยทร. เพิ่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับนักวิจัย และนักประดิษฐ์ของกองทัพเรือ ได้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและกองทัพ

และ ทำให้หน่วยสามารถดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของหน่วยและช่วยลดงบประมาณในการจัดหายุทโธปกรณ์ ทำให้กองทัพเรือสามารถ พึ่งพาตนเองได้ ตอบสนองต่อนโยบายของกองทัพเรือด้านการวิจัยและพัฒนา

โดยมี พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ นักวิจัย เป็นประธาน

ในปี 2563 นี้ มีผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เสนอขอเข้ารับรางวัล
ยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยของกองทัพเรือ รวม 11 ผลงาน

โดยมีผลงานที่ได้รับ การคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลยกย่องเกียรติคุณ 5 ผลงาน คือ ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านยุทโธปกรณ์ จำนวน 1 ผลงาน ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 3 ผลงาน และผลงานด้านหลักการ จำนวน 1 ผลงาน

1. ผลงานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารด้านยุทโธปกรณ์
ได้รับรางวัลดีเด่น 1 ผลงาน ได้แก่
ผลงานโครงการวิจัยและพัฒนาระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Chart System)ของ กรมอุทกศาสตร์ โดย นาวาเอก ฤทธิเดช เกตุทอง

คุณลักษณะของผลงาน
เป็นระบบที่อ่านข้อมูลจากแผนที่ Electronic Navigation Chart : ENC ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว สามารถรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ มาแสดงบนแผนที่ได้ตามเวลาจริง (Real Time Display) อาทิ ข้อมูลเป้าจากเรดาร์ ตำบลที่เรืออื่น ๆ จาก AIS VMS ตำบลที่เรือตัวเองจาก GPS แจ้งเตือนอันตรายตามเส้นทางเดินเรือ

2. ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์
ได้รับรางวัลชมเชย 3 ผลงาน ได้แก่
1) เครื่องทดสอบการกัดกร่อนร่วมกับความล้า (Corrosion Fatigue Machine)กรมอู่ทหารเรือ
หัวหน้านักประดิษฐ์ : นาวาเอก เสวียง เถื่อนบุญ นักวิจัย รางวัลเกียรติยศจักรดาว รร.เตรียมทหาร

คุณลักษณะของผลงาน
เป็นชุดอุปกรณ์ทดสอบโลหะที่ต้องรับแรงบิด แรงกดร่วมกับการกัดกร่อน ที่สามารถ หมุนชิ้นงานในขณะที่ชิ้นงานแช่อยู่ในของเหลวที่เป็นตัวกัดกร่อนได้ตลอดเวลา ชิ้นงานจะถูกเพิ่มความล้าด้วยแรงกดจากสปริงเพื่อหาค่าความล้าที่ชิ้นงานสามารถรองรับได้ ในขณะที่ ถูกกัดกร่อนด้วยของเหลวประเภทที่ชิ้นงานนั้นจะถูกนำไปใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นน้ำทะเล น้ำกร่อย หรือของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรด เนื่องจากการทดสอบสมบัติทางกล เช่น ความเค้นแรงดึง ความแข็ง สามารถทดสอบโดยใช้เครื่องมือ ซึ่งมีใช้งานทั่วไปแต่การทดสอบ Corrosion Fatigue ยังไม่มีผู้ผลิต นักวิจัยจำเป็นต้องออกแบบเครื่องทดสอบเพื่อใช้งานเอง

2) นวัตกรรมเพื่อการดูแลผู้ป่วยหลังทำหัตถการใส่สายสวนหัวใจผ่านทาง
หลอดเลือดแดงที่ข้อมือ (Navy Wrist Support): กรมแพทย์ทหารเรือ
หัวหน้านักประดิษฐ์ : นาวาโทหญิง สุปราณี พลธนะ

คุณลักษณะของผลงาน
Navy wrist support เป็นนวัตกรรมอุปกรณ์พยุงข้อมือ

ที่เจ้าของผลงานผลิตขึ้น โดยปรับปรุงและพัฒนามาจากอุปกรณ์พยุงข้อมือเดิมของ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อนำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่ได้รับการใส่สายสวนหัวใจผ่านทาง หลอดเลือดแดงที่ข้อมือ ภายหลังการสวนหัวใจทางหลอดเลือดแดง (Coronary Artery An-giography : CAG) และ/หรือหลังทำการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจ (Percutaneous Coronary Intervention : PCI) ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวจะนำมาใช้ในการพยุงข้อมือผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังทำหัตถการ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะเลือดออกที่แผล (Bleeding) และภาวะก้อนเลือดใต้ผิวหนัง (Hematoma)

3) บอร์ดวิเคราะห์เสียงใต้น้ำที่ทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์: กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหารเรือ มี นาวาเอก อนุสรณ์ ยังคุ้มญาติ เป็น หัวหน้านักประดิษฐ์

คุณลักษณะของผลงาน
1. เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถสาธิตการทำงานด้านการประมวลผลเสียงใต้น้ำได้อย่าง ครบวงจร

2. ต้นแบบนี้สามารถแยกแยะเสียงเรือเฉพาะลำที่เราสอนให้มันจำไว้ได้อย่างแม่นยำ เช่น นำเสียงใต้น้ำของเรือรบข้าศึก ลำที่ต้องการมาสอนให้โปรแกรมจำไว้ จากนั้นเมื่อได้ยินเสียงเรือลำนี้ AI ก็จะสามารถแยกแยะเสียงได้ภายในเวลาประมาณ 0.2 วินาที

3. ผลงานด้านหลักการ
ได้รับรางวัลชมเชย 1 ผลงาน ได้แก่
ผลงาน บูรณาการระบบงานกรมช่างโยธาทหารเรือด้วยสารสนเทศ
หน่วยเจ้าของผลงาน : กรมช่างโยธาทหารเรือ มี หัวหน้าผู้สร้างผลงาน คือ นาวาเอก พรชัย จ้อยจำรูญ

คุณลักษณะของผลงาน
เป็นการบูรณาการระบบงานกรมช่างโยธาทหารเรือด้วยสารสนเทศ ให้ใช้งานได้จาก Smart Phone ทำให้มีความสะดวก ถูกต้องรวดเร็วและทันเวลา (Real Time) และยังเป็นการสำรองระบบข้อมูลได้ด้วย

ประกอบด้วย 2 โปรแกรมหลัก คือ ระบบ NPD SERVICE APPLICATION เพื่อให้บริการผู้รับบริการภายนอกกรมช่างโยธาทหารเรือ และ NPD WORK MOBILE เพื่อช่วยปฏิบัติงานภายในกรมช่างโยธาทหารเรือ สามารถเข้าถึงและใช้งานได้หลายช่องทาง คือ Facebook กรมช่างโยธาทหารเรือ Line กรมช่างโยธาทหารเรือ และ Web Site ของกรมช่างโยธาทหารเรือ

error: Content is protected !!