วันจันทร์, 12 เมษายน 2564

“ผบ.ทร.นักวิจัย “

18 มิ.ย. 2020
364

 

ยกย่องเกียรติคุณ นักวิจัยทหารเรือ มอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ
ให้นักวิจัยทร.11 ผลงาน
ช่วย ทัพเรือ ประหยัดงบฯ
จัดหายุทโธปกรณ์
พึ่งพาตนเอง
ดำรงสภาพยุทโธปกรณ์
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหน่วย

.
บิ๊กลือ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งเป็นนักวิจัย เ้วยเช่นกัน ให้ความสำคัญ จัดงาน ยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยของ ทร. 2563 พร้อม มอบโล่และประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล ให้นักวิจัยทร.

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักวิจัย และนักประดิษฐ์ของกองทัพเรือ ได้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและกองทัพ ทำให้หน่วยสามารถดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหน่วยและช่วยลดงบประมาณในการจัดหายุทโธปกรณ์ ทำให้กองทัพเรือสามารถ พึ่งพาตนเองได้ ตอบสนองต่อนโยบายของกองทัพเรือด้านการวิจัยและพัฒนา

ในปี 2563 นี้ มีผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เสนอขอเข้ารับรางวัล
ยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยของกองทัพเรือ รวม 11 ผลงาน

โดยมีผลงานที่ได้รับ การคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลยกย่องเกียรติคุณ 5 ผลงาน คือ ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านยุทโธปกรณ์ จำนวน 1 ผลงาน ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 3 ผลงาน และผลงานด้านหลักการ จำนวน 1 ผลงาน

คือ
1. ผลงานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารด้านยุทโธปกรณ์ ดีเด่น คือ
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Chart System)
หน่วยเจ้าของโครงการ : กรมอุทกศาสตร์ ของ นาวาเอก ฤทธิเดช เกตุทอง

2.สิ่งประดิษฐ์ รางวัลชมเชย 3 ผลงาน คือ
1) เครื่องทดสอบการกัดกร่อนร่วมกับความล้า (Corrosion Fatigue Machine) โดย กรมอู่ทหารเรือ ที่มี
: นาวาเอก เสวียง เถื่อนบุญ ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว จาก รร.เตรียมทหาร เป็น หัวหน้านักประดิษฐ์

2) นวัตกรรมเพื่อการดูแลผู้ป่วยหลังทำหัตถการใส่สายสวนหัวใจผ่านทาง
หลอดเลือดแดงที่ข้อมือ (Navy Wrist Support) ของ กรมแพทย์ทหารเรือ
โดย นาวาโทหญิง สุปราณี พลธนะ เป็น
หัวหน้านักประดิษฐ์

3) บอร์ดวิเคราะห์เสียงใต้น้ำที่ทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์ ของ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหารเรือ มี นาวาเอก อนุสรณ์ ยังคุ้มญาติ เป็น หัวหน้านักประดิษฐ์

3. ผลงานด้านหลักการ รางวัลชมเชยคือ บูรณาการระบบงานกรมช่างโยธาทหารเรือด้วยสารสนเทศ มี นาวาเอก พรชัย จ้อยจำรูญ เป็น หัวหน้าผู้สร้างผลงาน

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!