วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

“บิ๊กตู่” สั่ง”กอ.รมน.” ร่วมมือ”ปปท.” ตรวจสอบ ทุจริต โควิดฯ ใน “อปท.”…..

16 มิ.ย. 2020
163

 

พร้อมมอบ “ศอตช.-ปปท.”ใช้4 กลไก ตรวจสอบ การใช้งบฯจาก พรบ.เงินกู้1ล้านล้านบาท ให้ โปร่งใส ไม่ทุจริต ตรวจสอบได้ พร้อมเปิดเผย ทุกเอกสาร ข้อมูล ตามที่ภาคประชาชนร้องขอ

.
ศ.ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรี เห็นชอบ กลไก เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและไม่มีการทุจริต

ทั้งนี้รัฐบาลจะดำเนินการตรวจสอบหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณ อย่างเข้มงวดและจริงจัง

สอดคล้องกับแถลงการณ์องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) ที่ให้ประเทศสมาชิกระมัดระวังการจ่ายงบประมาณ มีมาตรการ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสามารถตรวจสอบระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐได้ที่เว็บไซต์ https://govspending.data.go.th

โดยเฉพาะ การใช้จ่ายของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ในเรื่องทึ่เกี่ยวข้องกับ โควิดฯ โดยทาง
ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของศูนย์อำนวยการต่อต้านการ ทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ร่วมกับ กอ.รมน.ในการตรวจสอบ และ เฝ้าระวัง

กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายเงินกู้ในพระราชบัญญัติกู้เงิน 1ล้านล้านบาท ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ให้เกิดการทุจริต โดยป.ป.ท. เสนอแนวทาง และมาตรการบูรณาการ ประกอบการเฝ้าระวัง 4 ด้าน ได้แก่ 1.การเฝ้าระวัง / แจ้งเบาะแส 2. ป้องกันและลดโอกาสการทุจริต 3. การตรวจสอบ และ 4. การดำเนินการมาตรการทางวินัยและอาญา

โดย ดึงภาคประชาชน เอกชน สื่อมวลชน เป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการทุจริต ทุกส่วนราชการ ต้องเปิดเผยข้อมูล ให้ภาคประชาชนทราบ
ผ่านเว็บไซต์และ แพลตฟอร์ม ดิจิทัลกลางระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ

เพื่อเป็นกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประชาชน เอกชนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะการทุจริตทางเว็บไซต์และจุดบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานทางแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง

และทางเว็บไซต์ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (ภาษีไปไหน) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

เปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแส แจ้งการทุจริตของประชาชนเชื่อมโยงระบบ รับเรื่องร้องเรียนของทุกหน่วยงานทางแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง หรือทางเว็บไซต์ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต
.
โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบทำการประเมินและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการ ทุจริต ก่อนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ การตรวจสอบ

ให้ศูนย์ อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ตรวจสอบการดำเนินโครงการ หากมีเหตุสงสัยหรือเรื่องร้องเรียน และ การดำเนินมาตรการทางปกครองวินัยและอาญา

โดยหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการทางปกครอง วินัย และอาญากับผู้ที่กระทำความผิดตามมาตราป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
.

นอกจากนี้ ต้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด ให้ภาคประชาชนและเอกชนได้รับทราบในโครงการ และสามารถตรวจสอบได้ ผ่านเวปไซด์ โดยค้นหาผ่าน Google และพิมพ์คำว่า “ภาษีไปไหน” ซึ่งประชาชนสามารถร้องทุกข์ ได้ที่ หมายเลขโทร 1111 และแจ้งเบาะแสการทุจริต ได้ที่หมายเลข 1206

error: Content is protected !!