วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

100 ปี ทิวงคต “เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถฯ”

16 มิ.ย. 2020
812

“ผบ.ทอ.”ย้อนรำลึก 100ปี ทิวงคต “เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถฯ” พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ถ้าพระองค์ ไม่จากไป ด้วยอายุยังน้อย
ประเทศไทยอาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่านี้ และอาจไม่เกิด เหตุการณ์2475เพราะพระอัจฉริยภาพ ความชาญฉลาด ตั้งแต่ทรงไปศึกษา ที่รัสเซียมอง แผนของ “ร.5” ที่ทรงส่งพระโอรส พระองค์นี้ จาก ลอนดอน ไปเรียนรัสเซีย วางตัวไว้ หวังให้นำความรู้ กลับมาพัฒนาประเทศด้วยภูมิปัญญาแบบไทย เอง จึง ทรงตั้ง เป็น เสนาธิการทหารบกมันสมองหลักของกองทัพ-เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก-เสนาบดีกระทรวงกลาโหมและทรงกำเนิดการบิน และ กองทัพอากาศ ถ้าพระองค์ ทิวงคต ช้ากว่านั้น ประเทศไทยคงได้พัฒนาเร็วชี้ กองทัพอากาศ คงจะพัฒนาก้าวหน้า ไปสู่ อวกาศ นานแล้วทั้ง3 มิติAir Domain-Cyber Domain-Space Domain
สร้างเครื่องบินเอง ได้ไปแล้วยัน ทอ.จะเป็น “โล่” ปกป้องคุ้มครองอธิปไตยของชาติ ตามพระดำรัส

ในหนังสือ หนังสือที่ระลึกครบรอบ ๑๐๐ ปี การทิวงคต ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ของ จอมพล สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เขียนคำปรารภ ไ้ว้ว่า ….

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การทิวงคต ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ของ จอมพล สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ซึ่งพระองค์เป็น ผู้ทรงคิดริเริ่มและวางรากฐานกิจการบินของไทย

รวมทั้งคัดเลือกและส่งคนไทย ๓ คน ไปศึกษาวิชาการบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส เพื่อนำความรู้ มาพัฒนาด้านการบินและถ่ายทอดความรู้ เป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมือง

ด้วยพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพ ทางปัญญาอันล้ำเลิศ ด้วยพระวิสัยทัศน์ด้านการบินอันกว้างไกล พระองค์จึงทรงมีพระดำริ ให้จัดตั้งกิจการบินขึ้น

ทรงใฝ่พระทัยทำนุบำรุงส่งเสริมกิจการบินและยังทรงตระหนักดีว่า อากาศยานไม่เพียงจะมีประโยชน์เฉพาะทางด้านทหารเท่านั้น หากยังสามารถใช้ประโยชน์ทาง ด้านคมนาคมอีกด้วย

นับว่าพระองค์ทรงวางรากฐานแนวทางเสริมสร้างกำลังทางอากาศของ ประเทศไทยอย่างจริงจัง ดังมีพระดำรัสไว้ว่า

“กำลังในอากาศเป็นโล่ห์อันแท้จริงอย่างเดียว ที่จะกันมิให้การสงครามมาถึง ท่ามกลางประเทศของเราได้ ทั้งเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งในการคมนาคมเวลาปรกติ”

จากพระดำรัสข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญและตระหนักว่ากำลัง ทางอากาศจะมีบทบาทสำคัญในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชาติ พระวิสัยทัศน์ ด้านการบินของพระองค์ จึงก่อให้เกิด “กองทัพอากาศ” ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปกป้องอธิปไตยของชาติ

รวมทั้ง มีส่วนร่วมสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ

ปัจจุบันกองทัพอากาศได้น้อมนำพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ มาเป็นต้นแบบในการมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้กองทัพอากาศเป็นกองทัพอากาศช้ันนำในภูมิภาคตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ที่กำหนดไว้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถ ทั้ง ๓ มิติ ได้แก่ มิติทางอากาศ (Air Domain) มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) และมิติอวกาศ (Space Domain) บนพื้นฐานของความสมดุล และยั่งยืน และสามารถปฏิบัติภารกิจหลักได้อย่างสมบูรณ์

พระกรุณาธิคุณและพระคุณูปการ ที่ทรงมีต่อกองทัพอากาศ พระองค์จึงได้รับการเทิดทูนยกย่อง พร้อมกับเทิดพระเกียรติเป็น “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ”

ในวาระอันสำคัญน้ี กองทัพอากาศจึงร่วมใจกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และ จัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๑๐๐ ปี การทิวงคต ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ของ จอมพล สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เพื่อน้อม ระลึกในพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ อันนำมาสู่การเป็นกองทัพอากาศ ที่มีความเข้มแข็งในปัจจุบัน

กองทัพอากาศขอสืบสานพระปณิธานของพระองค์ในการที่จะเป็น “โล่” ปกป้องคุ้มครองอธิปไตยของชาติ พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศอย่างยั่งยืน และต่อเนื่อง เพื่อก้าวไปสู่การเป็น “กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of The Best Air Forces in ASEAN)”พลอากาศเอก มานัต ระบุ

นอกจากนั้น พลอากาศเอก มานัต ได้เขียนบทความ อีกบทความหนึ่ง ที่เผยแพร่กันอ่านในหมู่นายทหารอากาศ เรื่อง

100ปี ทิวงคต
13 มิถุนายน 2563

13 มิถุนายน 2463 ทิวงคต “จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิศณุ โลกประชานาถ”
พระผู้ทรงเป็นปูชนียบุคคลประวัติศาสตร์แห่งการสั่งสอนลูกหลานไทยในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนายกระดับประเทศชาติบ้านเมืองไทย

ก ทรงพัฒนาขีดความสามารถและความพร้อมในทางทหารเพื่อสร้างศักยภาพพลังอำนาจของชาติด้านการทหารของไทยให้แข็งแกร่งสำหรับใช้ในการปกป้องรักษาดินแดน
ข ทรงพัฒนากิจการด้านคมนาคม/ริเริ่มระบบโลจิสติกส์ในทางพลเรือนโดยนำขีดความสามารถทางทหารไปประยุกต์ใช้ได้อย่างลงตัว เป็นฐานรากของการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน
ค ทรงมุ่งพัฒนาคนเพื่อให้คนฉลาดได้ทำหน้าที่เป็นทายาทสืบทอดหวังก่อให้เกิดการพัฒนากำลังทางอากาศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในการนี้ได้เกิดมีทุนการศึกษาจำนวนมากมายมอบให้กับสามัญชนผู้ฉลาดมีปัญญาได้มีโอกาสไปศึกษาเล่าเรียนในต่างประเทศแล้วนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาบ้านเมืองไทยตามพระดำริกับตามพระปณิธานของพระองค์ท่าน

(ทว่าน่าเป็นที่เสียดายยิ่งว่าบรรดาผู้จบการศึกษามาจากต่างประเทศเฉกเช่นพระบิดาแห่งกองทัพอากาศนั้นในยุคหลังๆเกือบจะไม่มีใครผู้ใดได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำองค์การ/เป็นผู้นำหน่วยงานอย่างที่มันสมควรจะเป็น)

พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังในข้อพิจารณาสำคัญ ดังนี้
_ความเป็นตัวแทนของประเทศชาติที่ทางราชการโดยพระราชบิดา(รัชกาลที่5)ได้ทรงส่งไปศึกษาในต่างประเทศ เพื่อลงมือทำการเก็บเกี่ยวความรู้ระดับเท่าเทียมมหาอำนาจมุ่งหวังให้เป็นแกนนำผู้นำพาความรู้กลับมาใช้พัฒนาบ้านเมืองไทยให้เจริญก้าวหน้า

พระองค์ท่านต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นเสนาธิการทหารบก(ตำแหน่งมันสมองหลักของกองทัพ)-เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก(ตำแหน่งสร้างปัญญาในคน) ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหมด้วยพระปรีชาญาณอันชาญฉลาดเป็นต้นทุนและด้วยความรอบรู้ในกิจการทหารต่างประเทศ

อันแสดงถึงว่าผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไปศึกษาเล่าเรียนมาจากต่างประเทศ(ในสาขาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์-วิศวกรรม)นั้นสมควรยิ่งที่จะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำในทุกองค์การในทุกระดับของส่วนราชการไทยชั้นหากมุ่งหวังว่าจะพัฒนาบ้านเมืองไทยให้เจริญก้าวหน้าเทียบเคียงอารยประเทศ(ในแขนงสาขาที่ประเทศไทยเรายังไม่เคยมี)
_ความใฝ่รู้ในการเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนในต่างประเทศ(อังกฤษ-รัสเซีย)อย่างมิเคยย่อท้อหวั่นไหว

ถือเป็นความเพียรพยายามอดทนอุทิศทุ่มเทอย่างถึงที่สุดในความยากลำบากในขณะห้วงเวลานั้นเพื่อให้ก่อเกิดความรู้ในตนให้มากที่สุดที่ทรงพึงกระทำได้ พระองค์ท่านทรงมีเครือข่ายเพื่อนสหายทั้งราชวงศ์และสามัญชนจำนวนมากมายในต่างประเทศ
อันแสดงถึงว่าคนไทยแท้จริงแล้วก็มีความเป็นสากลเป็นที่ยอมรับในความสามารถไม่แพ้ชนชาติใด
_ความชาญฉลาดของพระองค์ท่านที่ทรงสอบได้ที่1ในทุกหลักสูตรที่ทรงศึกษา ทรงเข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนาสภาพแห่งโลกาภิวัตน์ได้เป็นอย่างดี แตกฉานในทุกแขนงสาขาที่ใช้ในการบริหารบ้านเมืองและในการปกป้องบ้านเมืองเฉกเช่น มหาอำนาจรัสเซีย พระองค์ท่านเป็นนักยุทธศาสตร์ทหาร-เป็นนักการทหารที่ปราดเปรื่องเป็นเลิศหามีผู้นำทางทหารคนใดในภูมิภาคนี้เปรียบเทียบได้
อันแสดงถึงว่าคนฉลาดที่มุมานะอย่างจริงจังนั้นก็จะได้ยกย่องและแต่งตั้งให้เป็นผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติของทหาร-พลเรือน(เศรษฐกิจ-คมนาคม)
_ความโดดเด่นในพระจริยาวัตรในการปฏิบัติตนมุ่งมั่นศรัทธาและจงรักภักดีต่อบ้านเมืองและต่อสถาบันอย่างไม่มีความเสื่อมคลาย
อันแสดงถึงความเป็นคนไทยมีอยู่ในตนอย่างเต็มเปี่ยมสมบูรณ์สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ
_พระวิสัยทัศน์อันโดดเด่นที่เป็นศาสตร์และศิลป์ในความเป็นผู้นำที่ได้ก่อให้เกิดภูมิปัญญาไทยในการสร้างความเป็นทหารกับความเป็นนักปกครองพัฒนาบ้านเมืองไทยทางด้านวิศวกรรมสมัยใหม่
ทรงสร้างคนฉลาดมีปัญญาให้เป็นทายาทสืบทอดทำหน้าที่พัฒนาบ้านเมืองภายใต้การทำงานร่วมกันเป็นทีม(การสนับสนุนคนดีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง)
ทรงเป็นผู้นำที่ดีมีคุณคุณลักษณะครบถ้วนทุกประการที่ต้องเป็นคนฉลาด-มีความริเริ่มสร้างสรรค์-มีคุณธรรมจริยธรรม-มีวินัย-มีความขยันหมั่นเพียร-และมีความจงรักภักดีต่อบ้านเมืองและสถาบัน
ทรงประพฤติปฏิบัติตนเป็นทหารมืออาชีพที่ต้องมีคุณลักษณะต้องเป็นพลเมืองดีและต้องเป็นนักพัฒนา
ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศสู่การพัฒนาต่อยอดไปสู่อนาคตอันยาวไกลซึ่งปัจจุบันกองทัพอากาศก็มีการต่อยอดการพัฒนาไปใน3มิติคือ อากาศ-ไซเบอร์-และอวกาศ หวังเจริญรอยตามพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านให้เทียบเทียมกับพระองค์ท่านเป็นอย่างน้อย
_ความกล้าอาจหาญในการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ไม่เคยเกิดมีขึ้นมาก่อนในประเทศไทย
โดยทรงก่อให้เกิดมีกำลังทางอากาศขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกซึ่งถือเป็นการพลิกผันครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในห้วง100ปีเศษที่ผ่านมา พระองค์ท่านนำพาประเทศไทยให้มีกำลังทางอากาศเป็นหนึ่งใน10ของโลก
อันแสดงถึงว่าใดๆก็ตาม จะไม่เกินขีดความสามารถของคนไทยหากคนไทยมีผู้นำที่ดีและหาญกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่จะทำให้บ้านเมืองเกิดการพัฒนายกระดับ

ห้วงเวลาแห่งการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
37 ปีที่ทรงมีพระชนม์ชีพ (2425-2463)
10 ปีเศษ(2448-2463/1920)ที่ทรงงานอย่างหนักหน่วงนั้นพระองค์ ท่านทรงริเริ่มบุกเบิกด้านการบินในประเทศไทยอย่างจริงจัง พระวิสัยทัศน์กับการแปลงสู่การปฏิบัติที่ออกมาเป็นผลผลิตด้านการบิน/การเดินอากาศเกิดขึ้นมากมายหามีประเทศอื่นใดสามารถกระทำเช่นนี้ได้
หลังจากทรงสิ้นพระชนม์(13มิถุนายน2463/1920)
ไปนั้นแล้ว. ก็ยังมีเชื้อแห่งการพัฒนากำลังทางอากาศหลงเหลืออยู่บ้าง

ครั้นไม่นานก่อนยุค-ระหว่างยุค-รวมถึงในยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475/1932แล้วนั้น การริเริ่มบุกเบิกพัฒนายกระดับกำลังทางอากาศของไทยภายใต้การใช้ปัญญาของคนไทยเราเอง ก็ได้เริ่มยุติลงและสิ้นสุดลงในที่สุด(ปี2482/1939)

จากนั้นเราคนไทยอาศัยพึ่งพาปัญญาของชาวต่างชาติมาโดยตลอด ปัญญาไทยทางด้านการบินการเดินอากาศของไทยสูญหายไปจนสิ้น จนจวบจนถึงทุกวันนี้

(โชคดีที่ว่าในทางทหารโดยทหารอากาศค่อยๆเริ่มมีการพัฒนาบุกเบิกสร้างภูมิปัญญาด้านการบินด้วยตนเองเมื่อไม่กี่ปีมานี้256X++

ส่วนในทางการบินพลเรือนนั้นเกือบจะไม่มีการบุกเบิกใดๆที่เป็นนวัตกรรมใหม่บนการใช้ปัญญาของตนเองนอกเสียจากลอกเลียนแบบกับซื้อหานำเอานวัตกรรมต่างชาติเข้ามาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ

ซึ่งสุดท้ายมันก็ส่งผลกระทบหนักให้เห็นภาวะถดถอยได้ก่อนและระหว่างที่เกิดสงครามโรคระบาดCovid-19)

บทสรุป
ความเป็นคนฉลาด(มันสมองชั้นเยี่ยม-ทักษะเป็นเลิศ) + ความเป็นคนผู้จิตใจอันดีงามพร้อมไปด้วยคุณลักษณะ6ประการ ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญที่มาของพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านอันเป็นเลิศกว่าใคร

พระองค์ท่านจึงทรงเหมาะสมอย่างยิ่งกับตำแหน่งผู้นำในทางทหารกับในทางพลเรือนทำหน้าที่นำพาบ้านเมืองไทยในยุคที่ประเทศไทย(สยาม)ยุคนั้นต้องได้รับการบุกเบิกแบบก้าวกระโดดให้เหนือชั้นและหรืออย่างน้อยก็มีอารยธรรมเทียบเท่าอารยประเทศ(มหาอำนาจรัสเซีย-เยอรมัน-… อังกฤษ-ฝรั่งเศส)

หลังจากสิ้นพระองค์ลงไปแล้วเมื่อปี2463/1920 การบุกเบิกแบบก้าวกระโดดของประเทศไทยก็ได้หยุดนิ่งลง

มันเป็นการพิสูจน์ว่าการพัฒนาประเทศในแบบก้าวกระโดดและ/หรือพัฒนาประเทศในรูปแบบอื่นใดก็ตามนั้นขึ้นอยู่กับภาะผู้นำเป็นสำคัญ
ความฉลาด+ความเป็นคนผู้จิตใจอันดีงามพร้อมไปด้วยคุณลักษณะ6ประการของผู้นำแท้จริงนั้นก็คือเครื่องมือสำคัญของการพัฒนายกระดับประเทศไทย มันคือสัจธรรม

หากพระองค์ท่านไม่สิ้นพระชนม์ชีพ 2463/1920
หากพระองค์ยังรับราชการเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหมผู้ทำหน้าที่ดูแลกองทัพ/กำลังทางอากาศของประเทศไทยจวบจนพระชนมายุ 70+X พรรษา=ปี2495+X/1952+X
ป่านนี้ ก็อาจจะไม่มีเหตุการณ์ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยแบบฉับพลันเมื่อปี2475/1952ขึ้นก็ได้

(สถานการณ์บ้านเมืองไทย คงไม่มาสู่ จุดที่ ยึดแต่ ประชาธิปไตย-เสรีนิยม/ทุนนิยม” ดังเช่นปัจจุบัน

ประเทศไทย(สยาม)คงเป็นประเทศ “ปัญญาธิปไตย-ธรรมชาตินิยม/วิทยาศาสตร์นิยม” มาจนถึงทุกวันนี้)

ป่านนี้ประเทศไทยคงจะมีกำลังทางอากาศแห่งสุวรรณภูมิเข้มแข็งระดับโลกภายใต้การมีอุตสาหกรรมการบินที่เป็นเลิศ

(กำลังทางอากาศของไทยโดยกองทัพอากาศไทยจะเป็นเขี้ยวเล็บสำคัญทางทหารของไทยซึ่งน่าจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์(ทางอากาศ)ทันสมัยเป็นของตนเองโดยมิต้องซื้อหามาจากสหรัฐ-จากเยอรมัน-จากฝรั่งเศส-จากจีน-จากเกาหลีใต้ …อันถือว่าเป็นที่อับอายยิ่งนัก)

(ฝูงบินพลเรือนของไทย: บริษัทการบินไทย(อุปโลกน์ว่าเป็นสายการบินแห่งชาติ)คงมีอนาคตสดใส
มิใช่มีหนี้สินรุงรังล้มละลายดังเช่นปัจจุบัน

สายการบินLow Costของไทยคงกระจายไปทั่วภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย-มิใช่ว่าสายการบินLow Costต่างชาติ(ไทยแอร์เอเชีย-ไทยไลอ้อนแอร์-เวียดเจ๊ต…)เข้ามาตักตวงฉกฉวยประโยชน์จากการบิน/การเดินอากาศ/เส้นทางบิน/ท่าอากาศยานบนผืนแผ่นดินไทยในความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคไปซึ่งหน้าอยู่ในปัจจุบัน)

ป่านนี้ประเทศไทยคงมีขีดความสามารถทางอวกาศไป แล้วตั้งแต่ปี 2493/1950

(ปัจจุบันเราเริ่มคิดค้น/สร้างดาวเทียมขึ้นเองภายใต้การใช้ปัญญาไทยโดยจะฝากยิงดาวเทียมปัญญาไทยดวงแรกใน19มิถุนายน2563/2020)

อดีตที่ผ่านมา-ย้อนกลับไม่ได้
แต่อดีตที่ผ่านมา-สามารถสอนให้คนฉลาดคิดได้/สอนให้คนผู้จิตใจอันดีงามพร้อมไปด้วย

คุณลักษณะ6ประการสามารถลงมือทำการพัฒนาบ้านเมืองไทยได้ เพียงแต่ว่าเราคนไทยจะยินดีให้คนฉลาด+คนดีผู้จิตใจงามพร้อมไปด้วยคุณลักษณะ6ประการเฉกเช่นพระบิดาแห่งกองทัพอากาศได้เข้ามาเป็นผู้นำเพื่อทำหน้าที่พัฒนายกระดับประเทศไทยหรือไม่???อย่างไร???เท่านั้นเอง

error: Content is protected !!