วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

ฝึก ปฏิบัติทางยุทธวิธี 96 ชั่วโมง

15 มิ.ย. 2020
511

ฝึก ปฏิบัติทางยุทธวิธี 96 ชั่วโมง
ของ Small Unit
หน่วยทหาร ขนาดเล็ก
Unit school ร.29 พัน.3
เพื่อควาทพร้อมรบ


พันโท ประจักษ์ ระลึก ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 (ผบ.ร.29พัน3) จัดให้มีการเรียนการสอนภายในหน่วย “Unit school” เพื่อทบทวนความรู้ ความสามารถ ดำรงไว้ซึ่งความพร้อม คงสมรรถนะ ขีดความสามารถของกำลังพลและหน่วยทหาร

ตามนโยบายของ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก

โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาหน่วยงาน เสริมสร้างความแข็งแรงของกำลังพล และการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์

ทั้งนี้“Unit school” ร.29พัน3 ฝึกทบทวน ให้กับชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก ( Small Unit ) ของหน่วย เพื่อเป็นการฝึกและทดสอบเป็นบุคคลและเป็นหน่วย

นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของกำลังพล ในการปฏิบัติทางยุทธวิธีต่อเนื่อง 96 ชั่วโมง ให้มีความพร้อมรบตลอดเวลา

รวมทั้งต้องการให้กำลังพลมีความเข้มแข็งรอบด้านทั้งสภาพร่างกายและองค์ความรู้ที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีอุดมการณ์ทหาร มีคุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มุ่งไปสู่ความเป็น Smart Soldier และขยายไปสู่การเป็น Strong army ที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชาต่อไป

สำหรับการจัดตั้งหน่วยทหารขนาดเล็ก (นทล.) เป็นการจัดกำลังเฉพาะกิจของกองกำลังที่มีขนาดไม่เกินหน่วยระดับกองร้อย ยึดถือหลักว่าจะต้องให้ทหารมีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ด้วยการเดินเท้าในภูมิประเทศทุรกันดาร เช่น ป่า และภูเขา ให้มากที่สุด

error: Content is protected !!