วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ปรับกำลัง ตาม คำสั่งผ่อนปรน เฟส 4

15 มิ.ย. 2020
261

“บิ๊กกบ” สั่งฝ่ายความมั่นคง
ปรับกำลัง ตาม คำสั่งผ่อนปรน เฟส4
และ ยกเลิก เคอร์ฟิว
ปรับ จุดตรวจร่วม และชุดสายตรวจร่วม
เพิ่ม คณะกรรมการ ตรวจสอบ มาตรฐานการป้องกัน การแพร่ระบาดของสถานประกอบการ หลังเปิดกิจกรรม-กิจการ เฟส4 กว่า95%

.
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ลงนาม ใน คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ ๑๘/๒๕๖๓ เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔)

เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐)

และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ ๓ (๖) ข้อ ๔ และข้อ ๕ และคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑

จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

๑. ให้การปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงในเรื่องปรับการตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 จัดตั้งคณะตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบหน้าที่และอำนาจ และแต่งตั้งหัวหน้า
คณะตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย ยังมีผลบังคับใช้และปรับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด โดยให้เพิ่มความเข้มงวด หรือเคร่งครัด เพื่อให้มีการป้องกันในกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค

๒. ดำรงความต่อเนื่องในการตั้งจุดตรวจร่วม และชุดสายตรวจร่วม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการก่ออาชญากรรม การรวมกลุ่มชุมนุมหรือมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน

๓. ให้ยกเลิกการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

error: Content is protected !!