วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ดู……ลีลา พร้อมรบ ของSmall Unit หน่วยทหารขนาดเล็ก ร.29 พัน.3

ดู……ลีลา พร้อมรบ
ของSmall Unit
หน่วยทหารขนาดเล็ก
ร.29 พัน.3
ฝึก ปฏิบัติทางยุทธวิธี 96 ชั่วโมง
แบบ Unit school
ให้พร้อมรบ ตลอดเวลา

พันโท ประจักษ์ ระลึก ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 (ผบ.ร.29พัน3) จัดให้มีการเรียนการสอนภายในหน่วย “Unit school” เพื่อทบทวนความรู้ ความสามารถ ดำรงไว้ซึ่งความพร้อม คงสมรรถนะ ขีดความสามารถของกำลังพลและหน่วยทหาร

ตามนโยบายของ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก

โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาหน่วยงาน เสริมสร้างความแข็งแรงของกำลังพล และการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์

ทั้งนี้“Unit school” ร.29พัน3 ฝึกทบทวน ให้กับชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก ( Small Unit ) ของหน่วย เพื่อเป็นการฝึกและทดสอบเป็นบุคคลและเป็นหน่วย

นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของกำลังพล ในการปฏิบัติทางยุทธวิธีต่อเนื่อง 96 ชั่วโมง ให้มีความพร้อมรบตลอดเวลา

รวมทั้งต้องการให้กำลังพลมีความเข้มแข็งรอบด้านทั้งสภาพร่างกายและองค์ความรู้ที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีอุดมการณ์ทหาร มีคุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มุ่งไปสู่ความเป็น Smart Soldier และขยายไปสู่การเป็น Strong army ที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชาต่อไป

สำหรับการจัดตั้งหน่วยทหารขนาดเล็ก (นทล.) เป็นการจัดกำลังเฉพาะกิจของกองกำลังที่มีขนาดไม่เกินหน่วยระดับกองร้อย มีการจัดกำลังที่ไม่ตายตัวและไม่ได้กำหนดไว้ตามปกติภารกิจของหน่วยทหารขนาดเล็ก ซึ่งเป็นภารกิจที่มุ่งหวังอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอิสระจากกำลังส่วนใหญ่หรือเพื่อสนับสนุนกำลังส่วนใหญ่

การจัดจะต้องจัดกำลังพลที่มีขีดความสามารถยุทโธปกรณ์และสัมภาระมีความสมบูรณ์ โดยยึดถือหลักว่าจะต้องให้ทหารมีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ด้วยการเดินเท้าในภูมิประเทศทุรกันดาร เช่น ป่า และภูเขา ให้มากที่สุด

“ Military preparedness is absolutely a form of strength ”
…ไม่มีการพัฒนาอะไรในกองทัพบก ที่จะดีไปกว่าการ พัฒนา “ กำลังพล ”…

…“ ไม่มีอาวุธหรือเทคโนโลยีใด ที่จะมาทดแทน คุณลักษณะของทหารได้ ”…

error: Content is protected !!