วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

กอ.รมน. เตรียม ฝึก -ทดสอบ แผนรักษาความมั่นคงภายใน กค.นี้

12 มิ.ย. 2020
466

กอ.รมน. เตรียม ฝึก -ทดสอบ แผนรักษาความมั่นคงภายใน
กค.นี้รองรับ ทั้ง ภาวะปกติ-ไม่ปกติ
ตาม พ.ร.บ.ความมั่นคง 2551
บูรณาการทุกส่วนราชการ
ขับเคลื่อนแผนงาน
ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี
Quickwin 62-65
พร้อมสั่ง กอ.รมน.ภาค และจังหวัด ปรับแผนปฏิบัติ ผ่อนปรน เฟส4

.
พลตรี ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. กล่าวว่า ที่ประชุมหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ที่มี พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธาน ที่ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.

ที่ประชุม หารือเรื่องการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 2563

กอ.รมน.ได้เตรียมการจัดการฝึก และทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายใน ในห้วงเดือนกรกฎาคม2563 เพื่อทดสอบการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน.ในการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ระดับพื้นที่ กับหน่วยงานระดับนโยบาย

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง และติดตามประเมินแนวโน้มสถานการณ์ภัยคุกคาม โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยคุกคามในพื้นที่

อีกทั้งเพื่อให้หน่วยปฏิบัติและหน่วยนโยบาย ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและเกิดการบูรณาการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคง

การเสริมสร้างความเข้าใจ ในการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในแผนฯ ทั้งในภาวะปกติและภาวะไม่ปกติ ให้เป็นไปตามขั้นตอน การดำเนินการตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 2551 นำไปสู่ประสิทธิผลให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นและการทดสอบและสร้างเครือข่ายด้านการติดต่อสื่อสาร

รวมทั้งการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ในระบบการรายงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านข้อมูลข่าวสาร สำหรับการฝึกและทดสอบแผนฯ จะมีระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลทุกๆขั้นตอน

การฝึกและทดสอบฯ ในครั้งนี้ได้นำประเด็นปัญหาสถานการณ์ด้านความมั่นคง ที่นำมาฝึกและทดสอบจะจำลองภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง มาใช้ในแก้ปัญหา โดยให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนแผนงาน ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (Quickwin 62-65)

เลขาธิการ กอ.รมน.ได้มอบแนวทางการดำเนินงาน โดยให้ กอ.รมน.ภาค และจังหวัด ปฏิบัติตามข้อกำหนดการผ่อนปรนในระยะที่ 4 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

โดยให้เตรียมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน พร้อมดูแลอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำชี้แจงแก่ประชาชน ตามนโยบายของ ศบค.

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!