วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

กอ.รมน. เผย 7เดือน จับ ยาบ้า กว่า 172 ล้านเม็ด,กัญชา 7,469 กิโลกรัม-ไอซ์ 1 หมื่นกก.,เฮโรอีน 352 กก.,เคตามีน 537กก.โคเคน 21กก.

12 มิ.ย. 2020
268

 

.
พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เพื่อ สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา

โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) และผู้แทนของ กอ.รมน.ภาค 1-4 เข้าร่วมประชุมฯ ทั้อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.

พลตรี ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. กล่าวว่า ที่ประชุม พิจารณา เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงด้านยาเสพติด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องในห้วงที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีมาตรการในการป้องกันสถานการณ์ด้านยาเสพติดอย่างเข้มงวด

โดยเพิ่มมาตรการในด้านต่างๆ ให้ทุกส่วนราชการได้ผนึกกำลังอย่างเข้มข้น ควบคุมปัญหาไม่ให้เกิดการกระจายตัว และเพื่อให้เกิดการปฏิเสธ และไม่ลองยาเสพติด ในการเข้าไปดำเนินการ สร้างการมีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้แนวคิด “ประชาชนร่วมกันคิดร่วมกันทำ รัฐร่วมหนุนเสริม” ในหมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศ ส่งผลให้หมู่บ้านชุมชน มีการเคลื่อนไหวเพื่อป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การปฏิบัติที่ผ่านมา ได้ดำเนินการปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ลำเลียงยาเสพติดทุกระดับ ตรวจค้น สืบสวนขยายผลการจับกุม (ห้วงระหว่างวันที่ 1ต.ค. 2562 – 15พ.ค.2563)

มีผลดำเนินการดังนี้
1.การจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวม 225,063คดี ผู้ต้องหา จำนวน 234, 586 ราย

ของกลางยาเสพติด ยาบ้า จำนวน 172,702,908 เม็ด,กัญชา จำนวน
7,469.35 กิโลกรัม,

ไอซ์ 11,319.85 กิโลกรัม,เฮโรอีน 352.51 กิโลกรัม,เคตามีน 537.75กิโลกรัม และโคเคน 21.37 กิโลกรัม

การยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด 1,068 คดี มูลค่าทรัพย์สิน 487.36 ล้านบาท

2.การสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ ยาบ้า 89,882,002 เม็ด, กัญชา 4,111.87 กิโลกรัม,
ไอซ์ 7,567.2 กิโลกรัม,เฮโรอีน 153.24 กิโลกรัม และโคเคน 14.14 กิโลกรัม

3.การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดได้ให้บริการอย่างครอบคลุมอย่างทันท่วงที การให้โอกาสผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟู ตามลำดับความรุนแรง และสภาพปัญหาเฉพาะราย ทั้งด้านสุขภาพและสังคม

โดยมีผู้รับการบำบัดรักษาทั้ง 3 ระบบ
113,719ราย

นอกจากนี้ยังสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม ประกอบด้วย การติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา ราย 119,260 และการให้ความช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดฯ เช่น การฝึกอาชีพ,การศึกษา,จัดหางานให้ทำ,การส่งต่อเข้ารับการรักษาโรคทางกาย/ทางจิตเวชที่พักอาศัย 1,431 ราย

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!