วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

ฉก.IUU Fishing กอ.รมน.

12 มิ.ย. 2020
360

“บิ๊กป้อม” ตั้ง “บิ๊กเล็ก”
หัวหน้าทีม กรรมการเฉพาะกิจประมง
IUU Fishing
มี ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. เป็นเลขาฯ
แก้ปัญหาข้อเรียกร้องของชาวประมง ทั้ง เร่งรัดแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง -เพิ่มวันทำการประมง-ทบทวนแนวทางการใช้น้ำมันเรือของชาวประมง Fleet Card-การเปลี่ยนถ่ายคนกลางทะเล ป้องกันการบังคับใช้แรงงาน -ค้ามนุษย์ในเรือประมง -การกำหนดขนาดเรือ ที่ไม่อยู่ใน บังคับตามกฎหมาย

.
พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เพื่อ สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา

โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) และผู้แทนของ กอ.รมน.ภาค 1-4 เข้าร่วมประชุมฯ ทั้อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.

พลตรี ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. กล่าวว่า การประชุมมีการพิจารณา เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย IUU Fishing

จากการดำเนินการแก้ไขปัญหา การทำประมงผิดกฎหมาย ประเทศไทยได้ดำเนินการเร่งการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เป็นที่ยอมรับจากสหภาพยุโรป EU

อย่างไรก็ตาม จากการแก้ปัญหาดังกล่าว ทำให้ชาวประมงส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบ และมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาล ช่วยแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบ

และ ครม.ได้มีมติเห็นชอบให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฝ่ายความมั่นคง ปฏิบัติหน้าที่ เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหา การทำประมงผิดกฎหมาย โดยมี พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ./ผช.ผอ.รมน. เป็นประธานกรรมการ,

ร่วมด้วย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และ ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ผ่านมาคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา จากข้อเรียกร้องของพี่น้องชาวประมง และได้รายงานให้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติทราบแล้ว

โดยมีประเด็นที่มีข้อยุติแล้ว 3ประเด็น ได้แก่ 1) เร่งรัดแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง 2) เพิ่มวันทำการประมง 3) ทบทวนแนวทางการใช้น้ำมันเรือของชาวประมง (Fleet Card)

นอกจากนี้คณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อเร่งรัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงอย่างเร่งด่วน

โดยในห้วงเดือนที่ผ่านมา (พ.ค. 2563) ได้มีการจัดประชุมของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ ภาคประมง และแรงงานในภาคประมง

สรุปสาระสำคัญได้ 2 เรื่อง ได้แก่ 1) การกำหนดขนาดเรือ ที่ไม่อยู่ใน บังคับตามกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมง2563

2) การแก้ไขหลักเกณฑ์เรื่องการเปลี่ยนถ่ายคนกลางทะเล ป้องกันไม่ให้มีการบังคับใช้แรงงาน หรือค้ามนุษย์ในเรือประมง และการจัดสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งเรื่องที่ดำเนินการดังกล่าว ล้วนแต่เป็นผลประโยชน์ของพี่น้องชาวประมงไทยทั้งสิ้น

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!