วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

100 ปี วันทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ”

12 มิ.ย. 2020
243

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต ครบรอบ 100 ปี จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ที่ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการทหารอากาศ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และผู้แทนหน่วยงานราชการ ร่วมในพิธี

เนื่องในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นโอกาสครบรอบ 100 ปี การทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ (13 มิถุนายน 2563) เพื่อรำลึกถึงพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ซึ่งทรงประกอบพระกรณียกิจอันก่อเกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการทหาร ทรงริเริ่มจัดระเบียบการทัพแบบยุโรป เพื่อให้กองทัพสยามเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งแผนกการบิน
อันพัฒนาก้าวหน้ามาเป็นกองทัพอากาศ ดังเช่นปัจจุบัน

ในวาระอันสำคัญยิ่งนี้ กองทัพอากาศจึงได้ประกอบพิธีฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ
ทั้ง พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 20รูป ถวายเป็นพระกุศล ฯ ที่ ลานด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพอากาศ

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ฯ ณ พระอนุสาวรีย์ ฯ และ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ฯ

พิธีถวายสักการะพระสรีรางคาร ฯ และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวาย ฯ ณ สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

นอกจากนี้กองทัพอากาศยังได้จัดทำหนังสือที่ระลึก “100 ปี ทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” และสารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด “100 ปี ทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” จำนวน 5 ตอน รวมถึงการจัดนิทรรศการ 100 ปี การทิวงคต ฯ ที่โรงเรียนการบิน และกองบินทั่วประเทศ เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ อันนำมาสู่การเป็นกองทัพอากาศที่มีความเข้มแข็งในปัจจุบัน กองทัพอากาศของสืบสานพระปณิธานของพระองค์ในการที่จะเป็น “โล่” ปกป้องคุ้มครองอธิปไตยของชาติ พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศอย่างยั่งยืน และต่อเนื่อง เพื่อก้าวไปสู่การเป็น “กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of The Best Air Forces in ASEAN)”

error: Content is protected !!