วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

“แม่ทัพภาค4” ให้กำลังใจ “สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้”

09 มิ.ย. 2020
166

“แม่ทัพภาค4”
ให้กำลังใจ
“สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้”
ต้องเข้มแข็ง
ยืนหยัดอยู่ชายแดนใต้ ไม่ย้ายหนีไปไหน ทหารจะดูแล เป็นพี่เลี้ยงให้
หลัง เคยย้ายออกนอกพื้นที่ เพราะเหตุรุนแรง แต่ทหาร ชวน “ไทยพุทธ กลับบ้าน”

.
พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.รมน.ภาค 4 พบปะสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงาน และปรึกษาหารือในปัญหาข้อขัดข้อง และสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมี พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15/ผอ.ศปพร หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนกลุ่มสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ที่ ห้องประชุมวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

แม่ทัพภาค 4 มีความเป็นห่วง และติดตามการทำงานของกลุ่ม สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด

โดยเปรียบเสมือนเป็นพี่เลี้ยง ที่คอยสนับสนุนส่งเสริม สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับกลุ่มชุมชนไทยพุทธในพื้นที่มีความเข้มแข็ง สามารถอยู่ในพื้นที่ถิ่นฐานบ้านเกิดจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างปลอดภัย

“รู้สึกดีใจ ที่ได้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจของกลุ่มที่ได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของไทยพุทธในพื้นที่

ถึงแม้จะเป็นกลุ่มคนจำนวนไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรทั้งหมดในจังหวัดชายแดนภาคใต้

แต่ถือเป็นกลุ่มคนสำคัญในการจะสร้างความร่วมมือและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

ขอเป็นกำลังใจและให้เชื่อมั่นว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหากทุกคนมีความเข้มแข็ง รัก และสามัคคีต่อกัน”

ทั้งนี้ การก่อตั้งสมาพันธ์ชาวไทยพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหนึ่งในโครงการชวนไทยพุทธกลับบ้าน เนื่องจากการเกิดความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา

ซึ่งคนไทยพุทธได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น ทำให้คนไทยพุทธ มีการย้ายออกจากพื้นที่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องการที่จะสร้างความปลอดภัย ความเข้มแข็ง สร้างขวัญกำลังใจให้แก่คนไทยพุทธในพื้นที่เป็นประการแรก ประการต่อไปคือ ชวนคนไทยพุทธที่ย้ายจากพื้นที่กลับเข้ามาอยู่อาศัยในถิ่นเดิมอีกครั้ง

โดยได้รับการดูแล ส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นระบบ โดยที่เป็นความต้องการของคนไทยพุทธทุกกลุ่มในการร่วมมือกันก่อตั้งเป็นสมาพันธ์ฯ

โดยมี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น

error: Content is protected !!