วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

ทัพบก นัดแนะชายไทย ตรวจเลือกทหาร ปี63 23กค.-31 สค.นี้

02 มิ.ย. 2020
155

ทัพบก นัดแนะชายไทย
ตรวจเลือกทหาร ปี63
23กค.-31สค.นี้
แต่ มีขั้นตอน!!
รีบไป แก้หมายเรียก 26มิย.-22กค.
และตัดสินใจ จะสมัครใจ-ขอผ่อนผัน หรือ เสี่ยงจับใบดำ ใบแดง
ยัน ตรวจเลือก แบบใหม่ นาน 67วัน
แบ่งประเภท แยกช่วงเวลา
เน้น Social Distancing ป้องกันCoViD-19

.
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก. กล่าวว่า จากการที่กระทรวงกลาโหม ประกาศเลื่อนการตรวจเลือกทหารกองประจำการจากเดิม 1-12 เมษายน 2563 ออกไปเป็นห้วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 63 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19นั้น

การตรวจเลือกในปีนี้ จะเริ่มขึ้น 23 กค.-31 สค.2563

โดยรูปแบบ จะแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา

โดยมีการปรับกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน COVID-19 และวิถีปฏิบัติใหม่รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม(Social Distancing)

ทั้ง การเพิ่มช่วงระยะเวลาในกระบวนการตรวจเลือกมากขึ้น โดยใช้เวลาถึง 67 วัน (จากเดิมใช้เวลาตรวจเลือก 12 วัน)

การจำกัดจำนวนทหารกองเกินในแต่ละวัน ที่ทำการตรวจเลือก เพื่อลดความแออัด

รวมทั้ง มีการจัดแบ่งผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกออกเป็น 3 กลุ่ม และแยกช่วงวันที่ ที่แต่ละกลุ่มจะต้องเข้ารับการตรวจเลือก

คือ ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นทหาร, ผู้ที่จะเข้าสู่กระบวนการจับฉลากใบดำ/แดง และผู้ที่ขอใช้สิทธิผ่อนผัน ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มจะถูกจัดลำดับแบ่ง วัน เวลา และสถานที่ ให้เข้ารับการตรวจเลือกเป็นการเฉพาะกลุ่ม เรียงตามลำดับต่อกันไป เป็นต้น

ส่วนชายไทยที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปีนี้คือ ผู้ที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์(เกิด พ.ศ.2542) กับผู้ที่มีอายุ 22-29 (เกิด พ.ศ.2534–2541) ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือเคยเข้ารับการตรวจเลือกแล้วแต่ ผลการตรวจเลือก ยังไม่แล้วเสร็จ

สิ่งสำคัญคือ ในปีนี้ ที่ทหารกองเกินหรือผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารทุกคนจะต้องปฏิบัติเป็นลำดับแรก คือ การไปแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(แบบสด.35)ใหม่ ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน-22 กรกฎาคม 2563 ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ตามภูมิลำเนาทหาร

และในโอกาสเดียวกันนี้ให้แจ้งความประสงค์ด้วยว่าต้องการสมัครเป็นทหาร ต้องการจับฉลากตรวจเลือก หรือการผ่อนผัน

สำหรับกำหนดการตรวจเลือกทหารประจำปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

– วันที่ 26 มิถุนายน-22 กรกฎาคม 2563 ขอแก้ไขวันเวลาตรวจเลือกฯ ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร
– วันที่ 29 มิถุนายน-22 กรกฎาคม 2563 การรับสมัคร(ร้องขอ)เป็นทหารกองประจำการ ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร

และจะทำการตรวจเลือก/คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบในวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2563 ณ สถานที่ตรวจเลือกกลางของจังหวัด
– วันที่ 26 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2563 ทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2563 ณ สถานที่ตรวจเลือกของแต่ละเขต/อำเภอ
– ผู้ขอผ่อนผันทำการตรวจเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในหมายเรียกที่แก้ไขใหม่
โดยจะดำเนินการไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2563

กองทัพบก จึงขอแจ้งให้ ผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ได้รับทราบถึงกำหนดการสำคัญ และขอให้ได้เตรียมความพร้อม

โดยเฉพาะการตกลงใจว่าจะเข้ารับการตรวจเลือกในกลุ่มบุคคลประเภทใด เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการนัดหมายให้สอดคล้องกับกระบวนการตรวจเลือก

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: กองการสัสดี, www.sassadee.rta.mi.th หรือหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร 02-223-3259

error: Content is protected !!