วันจันทร์, 12 เมษายน 2564

เอาจริง ปม หักค่าหัวคิว !

29 พ.ค. 2020
153

 

“บิ๊กตู่” ลงนาม
ข้อกำหนด ศบค.
ระบุ ความผิด ตามกม.
จนท.หรือ ผู้แอบอ้างเรียกรับเงิน ทรัพย์ ผลประโยชน์ จาก กรณี State Quarantine
ชี้ คนไม่เอาผิด ไม่ดำเนินคดี คนทำผิด ถือว่า มีความผิดด้วย
แนะ ผู้ประสบเหตุ แจ้ง ศูนย์ดำรงธรรม

.

.
หลังเกิดกรณี เจ้าของโรงแรม แฉ ง่า มีคนเรียกรับค่าหัวคิว ขอเงินทอน 40%. แลกกับการได้เป็น State Quarantine

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผอ.ศบค. ได้ลงนาม ออก ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙)

เริ่องการแอบอ้างการเป็นเจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ จากกรณี State Quarantine ที่มีการเรียกค่าหัวคิว ด้วย

โดยใน ข้อ 7 ระบุว่า กํารแสดงตนโดยใช้ตําแหน่งหน้ําท่ี หรือแอบอ้างว่า เป็นพนักงํานเจ้าหน้ําท่ี กระทําการ เรียกรับ ยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ

หรือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้ จากการใช้สถานที่ของเอกชน เพื่อการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต

หรือเจตนาแกล้งให้ผู้อื่น มีความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

หรือข้อกําหนดซึ่งออกตามความในกฎหมํายว่าด้วยการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

หรือละเว้นการปฏิบัติหน้ําท่ี โดยทุจริตในการเรียกเงิน ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ตอบแทน จากการไม่ดําเนินคดีต่อผู้กระทําผิด ย่อมเป็นความผิดตามกฎหมาย

ผู้ประสบเหตุ ดังกล่าวให้แจ้งต่อศูนย์ดํารงธรรมได้ทั่วราชอาณาจักร หรือแจ้งต่อศูนย์บริหารสถํานการณ์โควิด – 19 ทำเนียบรัฐบาล

ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2563
ลงชื่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2563/E/126/T_0044.PDF

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!