วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“บิ๊กตู่” ลงนามคำสั่ง ผ่อนปรน เฟส 3

29 พ.ค. 2020
462

“บิ๊กตู่” ลงนามคำสั่ง
ผ่อนปรน เฟส 3 ในรายละเอียด
แถมท้าย ข้อกำหนด ความผิด
คนแอบอ้างเรียกรับเงิน ทรัพย์ ผลประโยชน์ จาก กรณี State Quarantine
ที่มีการเรียกค่าหัวคิว
ปิดช่องโหว่ ที่เอาผิดไม่ได้
ชี้ คน ไม่เอาผิด ไม่ดำเนินคดี คนทำผิด ถือว่า มีความผิดด้วย
ไฟเขียว แจ้ง ศูนย์ดำรงธรรม


ประเภท ตอนพิเศษ ง
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๘)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2563/E/126/T_0042.PDF

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙)

พร้อมออก ขัอกำหนด เริ่องการแอบอ้างการเป็นเจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ จากกรณี State Quarantine ที่มีการเรียกค่าหัวคิว ด้วย

โดยใน ข้อ 7 ระบุว่า กํารแสดงตนโดยใช้ตําแหน่งหน้ําท่ี หรือแอบอ้างว่า เป็นพนักงํานเจ้าหน้ําท่ี กระทํากําร เรียกรับ ยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ

หรือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้ จากการใช้สถานที่ของเอกชน เพื่อกํารแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต หรือเจตนาแกล้งให้ผู้อื่น มีความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือข้อกําหนดซึ่งออกตามความในกฎหมํายว่าด้วยการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

หรือละเว้นการปฏิบัติหน้ําท่ี โดยทุจริตในการเรียกเงิน ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ตอบแทน จากการไม่ดําเนินคดีต่อผู้กระทําผิด ย่อมเป็นความผิดตามกฎหมาย

ผู้ประสบเหตุ ดังกล่าวให้แจ้งต่อศูนย์ดํารงธรรมได้ทั่วราชอาณาจักร หรือแจ้งต่อศูนย์บริหารสถํานการณ์โควิด – 19 ทำเนียบรัฐบาล

ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2563
ลงชื่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2563/E/126/T_0044.PDF

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!