วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“ผบ.ทหารสูงสุด” มอบรางวัล ทหารดีเด่น และหน่วยดีเด่น บก.ทัพไทย “พลโท ธิติชัย เทียนทอง เจ้ากรมยุทธการทหาร “ ดาวรุ่งทัพไทย ติดโผ 3 บุคคล ดีเด่น

28 พ.ค. 2020
1342

“บื๊กกบ” พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น และโล่รางวัลเชิดชูเกียรติส่วนราชการที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการดีเด่น และหน่วยที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี2562

โดยในปีนี้ มีนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนายพลที่ได้รับรางวัล 3 นาย ได้แก่ พลตรี นิพนธ์ พินสุวรรณ์ รองปลัดบัญชีทหาร
พลโท ธิติชัย เทียนทอง เจ้ากรมยุทธการทหาร และ พลเรือโท ก่อเกียรติ ปั้นดี เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร

สำหรับส่วนราชการที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการดีเด่นในพื้นที่กรุงเทพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานปลัดบัญชีทหาร (สปช.ทหาร) รองชนะเลิศลำดับที่ 1

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.)

และรองชนะเลิศลำดับที่ 2 หน่วยพัฒนาการพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพศ.นทพ.)

สำหรับส่วนราชการที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการดีเด่นในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (สนภ.4 นทพ.) และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.26 สนภ.2นทพ.)

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.31 สนภ.3นทพ.)

การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับกำลังพลและหน่วยที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ

ทั้งยังเป็นแบบอย่างอันดียิ่งให้กับกำลังพลได้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน และประเทศชาติ

error: Content is protected !!