วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ทหารช่าง เร่ง ปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 55 โครงการ ใน 6 จ.ภาคเหนือ

25 พ.ค. 2020
250

“แม่ทัพภาค3”
ส่งทหาร-ยุทโธปกรณ์ ทหารช่าง
เร่ง ปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
55 โครงการ ใน 6 จ.ภาคเหนือ
เชียงราย พะเยา สุโขทัย พิจิตร แพร่ นครสวรรค์
ร่วมจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน กับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ

“แม่ทัพป๋อ” พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาค3 ทำพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ปฎิบัติงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2563

โดยความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ ในพื้นที่กองทัพภาค 3 ตามที่ กองทัพบกได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การป้องกัน แก้ไขปัญหา อุทกภัยและภัยแล้ง และการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวทางพระราชดำริ” กับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556

ที่ผ่านมา ได้ ร่วมมือกันปฏิบัติงานตลอดต่อเนื่องทุกปีโดยได้ดำเนินงาน เป็น 285 โครงการ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 รัฐบาลได้อนุมัติให้ใช้จ่ายงบกลางในโครงการ ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ

โดย กองทัพบกได้รับมอบหมายในพื้นที่ 20 จังหวัด รวม 96 โครงการ

กองทัพบกได้มอบหมายให้กองทัพภาค3 รับผิดชอบจำนวน 29โครงการ ใน พื้นที่ 4 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดสุโขทัย และจังหวัด พิจิตร

เมื่อรวมกับกรมการทหารช่าง รับผิดชอบจำนวน 26 โครงการ ในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดแพร่ และจังหวัดนครสวรรค์

ดังนั้นพื้นที่ภาคเหนือ มีการ ดำเนินการรวมทั้งสิ้น จำนวน55 โครงการ

ทั้งนี้หน่วยจะเคลื่อนย้ายกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันนี้ 25 พฤษภาคม 2563เป็นต้นไป

รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจำนวน 120
วัน เพื่อเป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งและการจัดการทรัพยากร น้ำชุมชน อย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริ

จะมีประชาชนได้รับประโยชน์ 30,606 ครัวเรือน คิดป็นพื้นที่ได้รับประโยชน์ 663,910 ไร่ สามารถเพิ่ม ปริมาตรกักเก็บน้ำได้ 4,501,068 ลูกบาศก์เมตร

error: Content is protected !!