วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“ในหลวง ร.10-พระราชินีฯ” ทรง มีรับสั่งให้ ทหาร ทำ “โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19”

25 พ.ค. 2020
359

“ในหลวง ร.10-พระราชินีฯ”
ทรง มีรับสั่งให้ ทหาร ทำ
“โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19”
ช่วยเหลือ ชาวบ้านที่ตกงาน ขาดรายได้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
จ้างงานวันละ 300 บาท
ใช้ “โคก-หนอง-นา โมเดล”
และขุดคลองไส้ไก่
ยึด “แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่” ร.9
ชายแดนใต้ ก็ทำ

KK. พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาค 4 ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ของ “โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 “ ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างวังพญา – ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานโครงการ ด้วยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน ขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเอง

ตลอดจนมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และมีแหล่งอาหารให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

โดยมี นายบูฆอลี ดือรามะ ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โดยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกองทัพภาคที่ 4 และหน่วยงานทุกภาคส่วน ตลอดจนจิตอาสา ได้ให้การสนับสนุนร่วมมือกันประสานงาน ให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามพระราชประสงค์ แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา

สำหรับความก้าวหน้า โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด – 19 ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ วังพญา -ท่าธง ดำเนินการบนพื้นที่ 7 ไร่

แบ่งพื้นที่ เป็น 2 โซน คือ พื้นที่นา พื้นที่โคกและหนอง ขณะนี้ก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 50 เริ่มปลูกพืชผัก สวนครัว ปลูกหญ้าแฝกพร้อมผันน้ำเข้าพื้นที่

และขุดคลองไส้ไก้ เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ทั้ง 2 โซน

ทั้งนี้สภาพพื้นที่ของโครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ วังพญา -ท่าธง ดินเป็นดินเหนียว จึงต้องแก้ไขด้วยการปรับปรุงดิน โดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น ประกอบด้วย ฟางข้าว หญ้าแห้ง และซังข้าวโพดมาห่มดิน เพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะต่อการปลูกพืช พร้อมปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน โดยได้รับความสนับสนุนวัสดุจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 (นพค.42) สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
และ ปศุศัตว์อำเภอรามัน จ.ยะลา

ปัจจุบัน จ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จำนวน 35 คน จ่ายค่าจ้างวันละ 300 บาท กำหนดระยะเวลา 2 เดือน คือ ตั้งวันที่ 4 พ.ค. จนถึง 15 ก.ค. 2563 เพื่อให้มีรายได้ เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ พึ่งพาตนเองได้

error: Content is protected !!