วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

ฝึก ออนไลน์!

 

“บิ๊กตู่” สั่งกองทัพ ทำNew Normal
ทุกมิติ ทุกด้าน ทั้งกำลังพล -ยุทธการ -การฝึกศึกษา-พัฒนาหลักนิยม
ฝึกร่วมผสม ผ่านระบบเครือข่าย….
สั่งกลาโหม หนุน ศบค.-ศปม. ร่วมมือ สาธารณสุข คัด State Quarantine และ โรคแห่งรัฐทางเลือก Alternative State Quarantine ที่ คนต่างชาติที่ทำงานในไทย จะกลับมา ต้องมากักตัว 14 วัน และจ่ายเงินเอง ย้ำถือเป็นคนในครอบครัว

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหม กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม เป็นประธาน การประชุมสภากลาโหม
ได้สั่งการ เรื่อง การสนับสนุนรัฐบาลแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด – 19

โดยให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ยังคงความต่อเนื่องสนับสนุนการดาเนินการของศูนย์
บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)

รวมทั้งสนับสนุนการอานวยการจัดการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine)

และพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine)

ตลอดจนพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการมาตรการคัดกรอง และ สถานที่กักตัวควบคุมโรคดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ให้เพียงพอสาหรับรองรับคนไทยในต่างประเทศจำนวนมากที่ลงทะเบียนกับกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งชาวต่างประเทศที่มีใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย ซึ่ง ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

โดยพยายามเข้าใจความรู้สึกและดูแลทุกคนตลอดเวลาเข้าพักกักตัว ควบคุมโรค ให้เสมือนคนในครอบครัว

ทั้งนี้ ขอให้เพิ่มการเฝ้าระวังมากขึ้นกับกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตลอดจน เหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ที่เดินทางเข้าประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดซ้ำ

รวมทั้ง สั่งการเรื่อง แนวทางปฏิบัติ รองรับ “New Normal” ของกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทุกมิติ ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและวิถีชีวิต และส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจหลายอย่าง จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวร

โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หารือร่วมกับเหล่าทัพ ศึกษาถึงผลกระทบความมั่นคงและบทบาททาง ทหารของภูมิภาค

จัดทาแนวทางปฏิบัติรองรับ “New Normal” ในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม ให้ครอบคลุมทุก มิติ ทั้งด้านกาลังพล ด้านยุทธการ การฝึกศึกษาและพัฒนาหลักนิยม เพื่อรักษาขีดความสามารถในการรองรับ สถานการณ์ภัยคุกคามต่างๆ

ตลอดจนพิจารณาปรับรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์กับมิตรประเทศภายใต้สภาวะแวดล้อมใหม่ เช่น การฝึกร่วมผสมผ่านระบบเครือข่าย ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสาร

เพื่อดำรง ความต่อเนื่องในการรักษาระดับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างกัน และเพื่อดำรงความพร้อมและขีดความสามารถในการปฏิบัติการของกองทัพ ในการพิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ไทย

error: Content is protected !!