วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กป้อม” ขึ้นเหนือ ประชุม ร่วม ถอดบทเรียนไฟป่า แนะ กระทรวงทรัพย์ฯ ทำแผน มาตรการป้องกัน แก้ไข แบบยั่งยืน เสนอ ครม.

21 พ.ค. 2020
100

 


พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯได้เดินทางไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงใหม่ เพื่อประชุมกับส่วนราชการต่างๆและภาคประชาชน ร่วมกันถอดบทเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจากสถานการณ์ไฟป่าที่ผ่านมา

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำ รองนายกฯ เปิดเผย ว่า ทุกภาคส่วนตระหนักในบทเรียนถึงปัญหา จากความไม่เข้าใจ ความขัดแย้งและความจำเป็นของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่

รวมทั้งการบริหารจัดการพื้นที่ทั้งมาตรการป้องกันและการแก้ปัญหา ที่จำเป็นที่ผู้บริหารในทุกระดับพื้นที่ต้องทำความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมกันบนพื้นฐานของความเข้าใจ ความตระหนักรู้ ความเป็นเจ้าของและเห็นคุณค่าร่วมกันของพื้นที่ป่า รวมทั้งผลกระทบที่เกิดร่วมกัน

จึงจำเป็นต้องมีแผนงานต่างๆ ทั้งแผนบัญชาการและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนการจัดการสนับสนุนอัตรากำลังและเครื่องมือ แผนการเฝ้าระวัง แผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง แผนการสร้างการรับรู้กับประชาชน แผนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วน แผนการผลักดันการถ่ายโอนภารกิจการดับไฟป่า แผนการฟื้นฟูป่าที่ได้รับความเสียหาย แผนการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามชาติ รวมทั้งต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมในทุกมิติ

พล.อ.ประวิตร กล่าวขอบคุณถึงความร่วมมือของ 17 จ.ภาคเหนือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จิตอาสาและภาคประชาชน ทภ.3 และ ทส.ที่ร่วมกันรับมือกับไฟป่าและปัญหาหมอกควันที่ผ่านมา รวมถึงความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนืออย่างยั่งยืน ผ่านการจัดประชุมถอดบทเรียน บนพื้นฐานของความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

และย้ำขอให้ทุกหน่วยงาน ได้ก้าวไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ถึงความต่อเนื่องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน

โดยขอให้ ทส.จัดทำแผนและกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนืออย่างยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมานำเสนอ ครม.

พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้และจัดชุดพิทักษ์ป่าประจำหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงของ 9 จ.ภาคเหนือ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมดูแล รักษาป่าและสนับสนุนการดับไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

โดยให้มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ที่ทันสมัยเพียงพอ

พร้อมกับให้ประสานความร่วมมือกับอาเซียน แก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างยั่งยืนร่วมกัน

พร้อมกันนี้ ขอให้ มท.โดยผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัด รับผิดชอบหลักกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัดที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

โดยให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนทุกภาคส่วนในความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ป่า ถึงระดับหมู่บ้าน ส่งเสริมบทบาทในการเป็นจิตอาสาและเครือข่ายดูแลเฝ้าระวังและดับไฟป่า การลดการเผาในที่โล่ง

ในขณะเดียวกันขอให้ กษ. สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพและการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันทำให้ป่าไม้และธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์โดยเร็ว

error: Content is protected !!