วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“ทัพฟ้า มาประชิด ช่วยธุรกิจ เพื่อสังคม Air operation for social enterprise “ขนข้าว แลกปลา เปลี่ยนสินค้าเกษตร”

 

ทัพอากาศ ใช้ C130 บินนำ ปลาฉิ้งฉ้าง กะปิ และมังคุด ชาวพังงา มูลค่า กว่า 2.26แสนบาท
แลก ข้าวสาร และมะม่วง ชาวพะเยา มูลค่า 2.39 แสนบาท
เผย ใช้เที่ยวบิน ฝึก ทำภารกิจเพื่อเกษตรกร

“รองเสธ.ป้อม” พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ นำสินค้าเกษตรของเกษตรกรชาวจังหวัดพะเยา ไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าเกษตรของเกษตรกรชาวจังหวัดพังงา

ที่สนามบินภูเก็ต ตามโครงการทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัยโควิด-19 ภายใต้แนวคิด “ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพื่อสังคม (AIR OPERATION FOR SOCIAL ENTERPRISE) ขนข้าว แลกปลา เปลี่ยนสินค้าเกษตร”

โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมพิธี

สำหรับการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดพังงา และจังหวัดพะเยา

โดยนำสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดพังงา สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด ได้แก่ ปลาฉิ้งฉ้าง กะปิ และมังคุด ปริมาณรวม ๓.๔๘ ตัน มูลค่า ๒๒๖,๒๐๐ บาท แลกเปลี่ยนกับสินค้าเกษตรของจังหวัดพะเยา

โดย สหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด ได้แก่ ข้าวสาร และมะม่วง ปริมาณรวม ๑๐ ตัน มูลค่า ๒๓๙,๐๐๐ บาท

ซึ่งการแลกเปลี่ยนสินค้าในครั้งนี้ เป็นการนำกลไกสหกรณ์เข้ามาช่วยบริหารจัดการ ตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ มุ่งเน้นการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และนำการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์มาดำเนินการ

โดยกองทัพอากาศ เข้าไปช่วยเชื่อมโยงด้านการขนส่งแลกเปลี่ยนสินค้าให้เป็นโครงการนำร่อง โดยใช้ชั่วโมงฝึกบินของเครื่องบิน C-130 ซึ่งนักบินต้องทำการฝึกบินอยู่แล้ว มาใช้ให้เกิดคุณค่าอย่างสูงสุดต่อทุกฝ่าย

คือนักบินของกองทัพอากาศก็จะได้ทำการฝึกบินลำเลียงในสภาวะจริงเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์

และประชาชนก็จะได้รับความช่วยเหลือในการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-๑๙

ซึ่งนอกจากจะเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงกลาโหมในการช่วยระบายผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาดให้แก่เกษตรกรแล้ว

ยังนับเป็นโครงการนำร่อง และเป็นจุดเริ่มต้นให้ภาคส่วนอื่นๆ นำไปขยายผลหาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลได้

error: Content is protected !!