วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“รองป๋อง” ลงพื้นที่

21 พ.ค. 2020
244

“รองป๋อง” ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยม “ชุดตรวจร่วม” มาตรการผ่อนคลาย พื้นที่ จ.นครพนม
จุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 -ตลาด นครพนม
กำชับปฏิบัติตามมาตรการ เคร่งครัด

บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) มอบหมายให้ บิ๊กป๋อง พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ผช.หน.ศปม.) และคณะ ตรวจเยี่ยม มาตรการผ่อนปรน ในพื้นที่จังหวัดนครพนม

เพื่อให้คำแนะนำ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจร่วม

ภายหลังรัฐบาลได้ประกาศการผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 2 ไปเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

โดย พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชษฐ์ ได้เดินทางไปยังจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) เพื่อตรวจการเดินทางข้ามจุดผ่านแดนของประชาชนทั้งสองประเทศ

รวมทั้งการผ่านเข้าออกของรถสินค้าต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด ฯอย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากนั้น ได้เดินทางไปยังตลาดเทศบาลนครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และระบบการจัดการของเทศบาลนครพนม ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนด

สำหรับผลการตรวจในวันนี้พบว่า ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนต่างมีความตื่นตัวและปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดเป็นอย่างดี มีเพียงส่วนน้อยที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจเพื่อให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนด

พลเรือเอก พัชระ ได้กำชับให้ทุกพื้นที่ยังคงใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อดูแลสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ในระดับที่ดีต่อไป

พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เทศบาลนครพนม จัดระบบการตรวจคัดกรองประชาชนผู้เข้าใช้บริการในตลาดเทศบาลให้มีความทั่วถึง มากยิ่งขึ้น

รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการ 5 ข้อ ได้แก่ หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน

สำหรับผู้ประกอบการห้างร้านควรจัดเตรียมเจลแฮลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดให้มีความเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ หมั่นล้างทำความสะอาดสถานที่และพื้นผิวสัมผัส กำหนดให้ผู้เข้าใช้บริการมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลโดยเคร่งครัด และบริหารจัดการสถานที่เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดต่อผู้เข้าใช้บริการเพราะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 2 แล้วก็ตาม

แต่ยังคงมีความจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องรักษาวินัยในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคด้วยความไม่ประมาทเพื่อสร้างความปลอดภัยและทำให้ประเทศไทยบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการควบคุมโรค

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ ๒ ผู้ประกอบการห้างร้าน และผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ได้ที่เว็บไซต์ http://www.xn--b3czh8ayeuf.com/ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการจับจ่ายซื้อของจากห้างร้านต่าง ๆ อีกทั้งยังลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการสัมผัสสิ่งของและธนบัตรได้

error: Content is protected !!