วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

รุกคืบมิติCyber-ดาวเทียม เล็ง นำร่องดาวเทียม NAPA 3 ดวง และผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เอง

 

“ผบ.ทอ.”เผยแผนยุทธศาสตร์ ทอ. เดินหน้า มิติCyber-ดาวเทียม เล็งมีดาวเทียมใช้งานทุกรูปแบบ
เผย เริ่มขั้นศึกษาแล้ว3 ดวง
โครงการนำร่อง 3 ดวง รวม 1,400 ล้าน พัฒนาระยะยาว ยึดตามยุทธศาสตร์ ทอ. White Paper / เล็ง อัพเกรด เครื่องบินทอ. F-5 -Alpha Jet – AU-23 Peacemaker /จับมือ TAI ผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินเองในประเทศ ยันทุกโครงการที่จะทำอยู่ในสมุดปกขาว เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว

พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ. กล่าวถึงการที่กองทัพอากาศ ร่วมกับ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) ถึงการ อัพเกรด เครื่องบิน และจะผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินเอง

ในการลงพื้นที่ ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานตาคลี กองบิน4 อำเภอตาคลี จังหวัดนครสววรค์

พลอากาศเอก มานัต กล่าวว่า ในอนาคต ทุกชิ้นส่วนเราจะผลิตเองภายในประเทศ

ส่วนการอัพเกรด ซ่อมบำรุง ตามแผน เครื่องบินที่เรามีประจำการอยู่แล้วคือ เครื่องบิน F-5 และ Alpha Jet และ AU-23 Peacemaker

ส่วนเครื่องบินใหม่ ที่จะซื้อ คือเครื่องบินฝึก ทดแทนเครื่องบินฝึก PC 9
โดยกองทัพอากาศ จะให้ TAI มาประกอบภายใน และ Test Flight. ด้วยกัน ซึ้งขั้นตอนที่แพง คือขั้นตอนของการประกอบ และ testระบบ

จากนั้นกองทัพอากาศก็จะพัฒนาด้านcyber และดาวเทียม ซึ่งเป็นไปตามนุทธศาาตร์ ทอ. แผนพัฒนาศักยภาพของกองทัพอากาศในสมุดปกขาว White pepper ดังนั้นโครงการที่จะเกิดขึ้นคือต้องอยู่ในสมุดปกขาว มีแผนงาน และโครงการเรียบร้อย รอแต่งบประมาณที่จะจัดสรรในแต่ละปี

โดยจะอยู่ในแผนปฎิบัติราชการ4 ปี
และ ถูก Implement ในแผนแผนปฎิบัติราชการ1 ปี

ส่วนแผนการพัฒนา “ดาวเทียม” NAPA ของกองทัพอากาศนั้น

ผบ.ทอ.กล่าว่า ดาวเทียมทั่วไปก็จะมี งาน Intelligence การข่าว การ ติดตาม การ Observe การถ่ายภาพ และการเก็บสัญญาณทางอิเล็คทรอนิกส์
และ defensive ไม่ว่าจะมี อุกกาบาต Missile อาวุธยุทโธปกรณ์ ต่างๆ มา เราตรวจจับป้องกัน

ส่วนดาวเทียมอีกประเภทหนึ่งคือดาวเทียม Offensive คือ เอาไว้ฟัดชาวบ้านเลย ถ้ามารุกรานเรา

คือ เราจะต้องมีทั้งหมดแต่ยุทธศาสตร์นี้ จะถูกวางไปเรื่อย จนถึงปี 2584

ทั้งนี้กองทัพอากาศได้เริ่มโครงการดาวเทียมไปแล้วเป็น Feasibility
study ไปแล้ว3 ดวง และกำลังจะเข้าโครงการนำร่องอีก 3 ดวง รวม 1400 ล้านบาท

หลังจากนั้น เราจะมีล้อทใหญ่ที่จะเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ในอนาคต ตามที่กำหนดไว้ใน สมุดปกขาว White paper 2020 ของทอ. ที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปแล้ว

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคุณ วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) รวมทั้งการเยี่ยมชมกิจการการซ่อมบำรุงอากาศยานของบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสววรค์ โดยมีพลอากาศเอก ศิริพล ศิริทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ให้การต้อนรับ

เป็นการสานต่อการดำเนินการจากวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ สสว. ได้นำคณะ Thai Subcon ได้เข้าพบกรรมการผู้จัดการ TAI เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่เป็น SME ได้มีโอกาสเป็นผู้จัดหาสินค้า การบริการ รวมถึงการร่วมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่ใช้ในการซ่อมบำรุงอากาศยาน โดยเฉพาะอากาศยานของกองทัพอากาศ เป็นโจทย์การผลิตล่วงหน้า

เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีขีดความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนให้กับอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ อยู่แล้ว ได้มองเห็นภาพว่าการซ่อมบำรุงอากาศยานนั้น มีองค์ประกอบอะไรบ้าง เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงอากาศยาน และทราบว่าศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะสามารถต่อยอดสู่การสร้างหรือผลิตชิ้นงานที่เป็นองค์ประกอบในการซ่อมบำรุงอากาศยานได้หรือไม่ รวมทั้งการกำหนดแนวทางความร่วมมือในการที่จะสนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล ในอุตสาหกรรม New S-CURVE ที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในประเทศ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างงานและรายได้หมุนเวียนภายในประเทศ เป็นการลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2546 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอากาศยานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยมีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับกองทุนสวัสดิการกองทัพอากาศเป็นผู้ถือหุ้น ในสัดส่วน 51 : 49

การเยี่ยมชมกิจการครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ที่ต้องการจะเชื่อมโยงให้เกิดการกำหนดโจทย์การผลิตล่วงหน้า เพื่อช่วยให้ SME ไทย สามารถผลิตสินค้าและบริการ ตอบสนองการจัดซื้อจัดจ้างของ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด โดยบริษัทฯ จะช่วย SME ไทย ตั้งแต่การเตรียมตัวให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน และอื่น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ สสว. จะร่วมมือกับบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด จัดทำ Roadmap การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในประเทศต่อไป

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!