วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“ผบ.ทอ.” สวม หน้ากากผ้า ฝีพระหัตถ์พระราชทาน” ในการปฏิบัติภารกิจ ลงพื้นที่ กองบิน4 ตาคลี เยี่ยม TAI

20 พ.ค. 2020
965

 

ทอ. และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัดและ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ร่วมมือกันผลักดันอุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในประเทศ

หลัง รับพระราชทานหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี มาเมื่อเช้านี้ที่ทำเนียบรัฐบาล

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาทหารอากาศ ได้สวมหน้ากากผ้าพระราชทานนี้ในการปฏิบัติภารกิจที่กองบิน4 ตาคลี นครสวรรค์ 

โดยเป็นประธานในการประชุมร่วมกับคุณ วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon)

รวมทั้งการเยี่ยมชมกิจการการซ่อมบำรุงอากาศยานของบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) ที่ ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสววรค์

โดยมีพลอากาศเอก ศิริพล ศิริทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ต้อนรับ

การประชุมและเยี่ยมชมกิจการของ TAI ครั้งนี้ เป็นการสานต่อการดำเนินการจากวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ สสว. ได้นำคณะ Thai Subcon ได้เข้าพบกรรมการผู้จัดการ TAI เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่เป็น SME ได้มีโอกาสเป็นผู้จัดหาสินค้า การบริการ รวมถึงการร่วมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่ใช้ในการซ่อมบำรุงอากาศยาน โดยเฉพาะอากาศยานของกองทัพอากาศ เป็นโจทย์การผลิตล่วงหน้า

เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีขีดความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนให้กับอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ อยู่แล้ว ได้มองเห็นภาพว่าการซ่อมบำรุงอากาศยานนั้น มีองค์ประกอบอะไรบ้าง เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงอากาศยาน

และทราบว่าศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะสามารถต่อยอดสู่การสร้างหรือผลิตชิ้นงานที่เป็นองค์ประกอบในการซ่อมบำรุงอากาศยานได้หรือไม่

รวมทั้งการกำหนดแนวทางความร่วมมือในการที่จะสนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล ในอุตสาหกรรม New S-CURVE ที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในประเทศ

และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างงานและรายได้หมุนเวียนภายในประเทศ เป็นการลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2546 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอากาศยานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

โดยมีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับกองทุนสวัสดิการกองทัพอากาศเป็นผู้ถือหุ้น ในสัดส่วน 51 : 49

เป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก มานัต ที่ต้องการจะเชื่อมโยงให้เกิดการกำหนดโจทย์การผลิตล่วงหน้า เพื่อช่วยให้ SME ไทย สามารถผลิตสินค้าและบริการ ตอบสนองการจัดซื้อจัดจ้างของ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

โดยบริษัทฯ จะช่วย SME ไทย ตั้งแต่การเตรียมตัวให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน และอื่น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ สสว. จะร่วมมือกับบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด จัดทำ Roadmap การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในประเทศต่อไป

error: Content is protected !!