วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

พระราชดำริ “ในหลวง-พระราชินี”

20 พ.ค. 2020
365

 

ทหาร ทำ “ฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด-19” รองรับชาวบ้าน ตกงาน ไร้อาชีพ ขาดรายได้ จากผลกระทบทางเศรศฐกิจจาก CoViD-19
ยึดแนวทาง “พระพันปีหลวง”
ทำ”โคก หนอง นา โมเดล”

ทุกกองทัพภาค และทุกกองพล ของกองทัพบก.น้อมนำพระราชดำริ ในการ ทำโครงการ “ฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด-19”

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่ โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่จังหวัดปัตตานี

ที่ โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านลุตง หมู่ที่ 6 ตําบลแม่ลาน อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานโครงการ ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 สืบสานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ได้เรียนรู้ และทำงานในฟาร์มตัวอย่าง สร้างรายได้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้หลักคิด “โคก หนอง นา โมเดล”

โดยมี บิ๊กโต้ง พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างโครงการตามพระราชดำริฯ ส่วนราชการ หน่วยงาน ตลอดจนสมาชิกของฟาร์มตัวอย่าง ฯ ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าของโครงการ

ทั้งนี้ โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 บ้านลุตง ได้ดำเนินการจัดสรรพื้นที่ภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เพื่อใช้ปรับปรุงจัดทำโครงการจำนวน 20 ไร่

โดยขณะนี้ได้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่จัดทำ โคก หนอง นา และคลองไส้ไก่ เชื่อมต่อน้ำให้ถึงกันเพื่อทำการเกษตร ปลูกพืชผัก

รวมทั้งปลูกไม้ยืนต้นตามแนวทางศาสตร์พระราชา คือ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพอกิน อีกทั้งยังปลูกพืชสมุนไพร ทำปศุสัตว์ พร้อมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิก

โดยมีสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ(มาเลเซีย) ที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยไม่มีงานทำ ขาดรายได้

แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางต่อไปยัง โครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านแป้น ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับพื้นที่ดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล

ซึ่งขณะนี้ คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 30 โดยฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านแป้น ได้จัดสรรพื้นที่ภายในฟาร์มตัวอย่าง ฯ เพื่อใช้ดำเนินโครงการ ฯ จำนวน 10 ไร่ แบ่งพื้นที่เป็น 4 โซน ประกอบด้วย พื้นที่หนอง จำนวน 3 บ่อ พื้นที่โคก จำนวน 3 โคก และพื้นที่นา จำนวน 9 แปลง โดยปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง พร้อมขุดคลองไส้ไก่ เชื่อมต่อล้อมรอบโครงการฯ ทั้งยังปลูกพืชผักแซม ยังพื้นที่ว่าง เพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปัจจุบันมีสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ(มาเลเซีย) ที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่ ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

สำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 (โคก หนอง นา โมเดล) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานโครงการดังกล่าว ด้วยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน ขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเอง ตลอดจนมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และมีแหล่งอาหารให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองทัพภาคที่ 4 และหน่วยงานทุกภาคส่วน

ตลอดจนจิตอาสา ได้ให้การสนับสนุนร่วมมือกันช่วยให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา ให้สามารถแจกจ่ายผลผลิตให้แก่สมาชิก เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ให้สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

error: Content is protected !!